Con esta decisión acordada por el Ayuntamiento de Vielha e Mijaran con el resto de pueblos del municipio, se pretende evitar el riesgo de contagio de la COVID-19 ante la posibilidad de un rebrote de la pandemia en los próximos meses.

El Ayuntamiento de Vielha e Mijaran, junto con todos los pueblos del municipio, ha decidido suspender todos los actos multitudinarios de las fiestas mayores, romerías, verbenas y otras celebraciones festivas de todos los pueblos del municipio para evitar aglomeraciones y posibles contagios.

Esta es una decisión que pretende evitar las posibilidades de un nuevo rebrote de la COVID-19 de cara al verano y, sobre todo, para otoño, que es cuándo se espera que haya más probabilidades de una segunda oleada de esta pandemia, según estiman las autoridades españolas, así como la Organización Mundial de la Salud, y que podría ser mucho más agresiva que la actual.

En este sentido, suspender todo tipo de fiestas ha sido una decisión consensuada para evitar que se pueda agrupar mucha gente en los actos festivos, sin poder tener un control absoluto de las normas de seguridad e higiene establecidas. De esta manera, es mejor prevenir cualquier riesgo, después del éxito conseguido hasta ahora, dónde la Val d’Aran ha sido una de las zonas de todo el Estado que más rápidamente ha podido avanzar en la desescalada del estado de alarma gracias al buen comportamiento general de la población.

Esta decisión acordada por el Ayuntamiento de Vielha e Mijaran con el resto de pueblos del municipio, pretende evitar el riesgo de contagio de la COVID-19 ante la posibilidad de un rebrote de la pandemia en los próximos meses

A pesar de esta cancelación de todos los actos festivos y culturales, desde el consistorio se estudia la posibilidad de ver como avanzan los días para poder programar alguna actividad donde pueda asegurarse uno cierto control de las aglomeraciones con seguridad, sin que haya ningún tipo de riesgo de contagio y de esta manera poder celebrar al menos la fiesta patronal de cada pueblo.

“Desde el Ayuntamiento de Vielha e Mijaran, con los presidentes de las EMD, lamentamos profundamente tener que tomar esta decisión de suspender las diversas fiestas que hay en el municipio, pero creemos, al mismo tiempo, que es lo más conveniente ante la alta posibilidad de un nuevo rebrote de la COVID-19 en los próximos meses”, comenta el segundo teniente de alcalde y concejal de fiestas de Vielha e Mijaran, Alberto López.

Vielha e Mijaran suspen toti es actes multitudinaris des hèstes majors, romieuatges e revelhes

Damb aguesta decision acordada per Ajuntament de Vielha e Mijaran damb era rèsta de pòbles deth municipi, se preten evitar eth risc de contagi dera COVID-19 deuant era possibilitat d’un repunt dera pandémia pendent es pròplèu mesi.

Er Ajuntament de Vielha e Mijaran, amassa damb toti es pòbles deth municipi, a decidit suspéner toti es actes multitudinaris des hèstes majors, romieuatges, revelhes e d’autes celebracions hestiues de toti es pòbles deth municipi entà evitar aglomeracions e possibles contagis.

Aguesta ei ua decision que preten evitar es possibilitats d’un nau repunt dera COVID-19 de cara ar ostiu e, sustot, entara tardor, qu’ei quan se demore que i age mès probabilitats d’ua dusau ondada d’aguesta pandémia, segontes estimen es autoritats espanhòles, atau coma era Organizacion Mondiau dera Salut, e que poderie èster fòrça mès agressiua qu’era actuau.

En aguest sens, suspéner tot tipe de hèstes a estat ua decision consensuada entà evitar que se pogue agropar fòrça gent enes actes hestius, sense poder auer un contròl absolut des normes de seguretat e igiene establides. D’aguesta manèra, ei melhor previer quinsevolh risc, dempús der exit artenhut enquiara, a on era Val d’Aran a estat des zònes de tot er Estat que mès rapidament a podut auançar ena desescalada der estat d’alarma gràcies ath bon comportament generau dera poblacion.

Aguesta decision acordada per Ajuntament de Vielha e Mijaran damb era rèsta de pòbles deth municipi, preten evitar eth risc de contagi dera COVID-19 deuant era possibilitat d’un repunt dera pandémia pendent es pròplèu mesi

A despièch d’aguesta anullacion de toti es actes hestius e culturaus, des deth consistòri s’estúdie era possibilitat de veir coma auancen es dies entà poder programar quauqua activitat a on se pogue assegurar un cèrt contròl des aglomeracions damb seguretat, sense que i age cap tipe de risc de contagi, e d’aguesta forma poder celebrar aumens era hèsta patronau de cada pòble.

“Des der Ajuntament de Vielha e Mijaran, damb es presidents des EMD, lamentam prigondament auer de préner aguesta decision de suspéner es diuèrses hèstes que i a en municipi, mès credem, ath madeish viatge, qu’ei çò de mès avient deuant era nauta possibilitat d’un nau repunt dera COVID-19 enes pròplèu mesi”, comente eth dusau tinent d’alcalde e còsso de hèstes de Vielha e Mijaran, Alberto López.

Vielha e Mijaran suspèn tots els actes multitudinaris de les festes majors, romiatges i revetlles

Amb aquesta decisió acordada per l’Ajuntament de Vielha e Mijaran amb la resta de pobles del municipi, es pretén evitar el risc de contagi de la COVID-19 davant la possibilitat d’un rebrot de la pandèmia en els pròxims mesos.

L’Ajuntament de Vielha e Mijaran, juntament amb tots els pobles del municipi, ha decidit suspendre tots els actes multitudinaris de les festes majors, romiatges, revetlles i altres celebracions festives de tots els pobles del municipi per a evitar aglomeracions i possibles contagis.

Aquesta és una decisió que pretén evitar les possibilitats d’un nou rebrot de la COVID-19 de cara a l’estiu i, sobretot, a la tardor, que és quan s’espera que hi hagi més probabilitats d’una segona onada d’aquesta pandèmia, segons estimen les autoritats espanyoles, així com l’Organització Mundial de la Salut, i que podria ser molt més agressiva que l’actual.

En aquest sentit, suspendre tot tipus de festes ha estat una decisió consensuada per a evitar que es pugui agrupar molta gent en els actes festius, sense poder tenir un control absolut de les normes de seguretat i higiene establertes. D’aquesta manera, és millor prevenir qualsevol risc, després de l’èxit aconseguit fins ara, on la Vall d’Aran ha estat una de les zones de tot l’Estat que més ràpidament ha pogut avançar en la desescalada de l’estat d’alarma gràcies al bon comportament general de la població.

Aquesta decisió acordada per l’Ajuntament de Vielha e Mijaran amb la resta de pobles del municipi, pretén evitar el risc de contagi de la COVID-19 davant la possibilitat d’un rebrot de la pandèmia en els pròxims mesos

Malgrat aquesta cancel·lació de tots els actes festius i culturals, des del consistori s’estudia la possibilitat de veure com avancen els dies per a poder programar alguna activitat on pugui assegurar-se un cert control de les aglomeracions amb seguretat, sense que hi hagi cap mena de risc de contagi, i d’aquesta manera poder celebrar almenys la festa patronal de cada poble.

“Des de l’Ajuntament de Vielha e Mijaran, amb els presidents de les EMD, lamentem profundament haver de prendre aquesta decisió de suspendre les diverses festes que hi ha en el municipi, però creiem, alhora, que és el més convenient davant l’alta possibilitat d’un nou rebrot de la COVID-19 en els pròxims mesos”, comenta el segon tinent d’alcalde i regidor de festes de Vielha e Mijaran, Alberto López.

Info: Ajuntament de Vielha e Mijaran