Era sindica d’Aran, acompanhada des conselhèrs d’Economia, Torisme e Promocion Economica s’an amassat aguest maitin damb era directora generau de Torisme de Catalunya, damb qui an tractat eth besonh de revisar e actualizar eth convèni deth traspàs de competéncies en matèria de torisme, que date de 1997 e que d’alavetz ençà non a estat modificat.

Era sindica d’Aran, Maria Vergés, e es conselhèrs d’Economia, Torisme e Promocion Economica, Juan Antonio Serrano e Josep Canut, an recebut aguest maitin ara directora generau de Torisme dera Generalitat de Catalunya, Marta Domènech, e ath director de Servicis Territoriaus d’Empresa e Trabalh, Vidal Vidal Culleré.

“Era actuau situacion deth Conselh Generau d’Aran per çò que hè ath traspàs de competéncies en matèria de torisme e promocion economica ei fòrça complicada pr’amor que de 1997 ençà non s’a revisat ne actualizat eth convèni que gerís aguest traspàs damb era Generalitat”, a manifestat era sindica d’Aran, “ei per açò que volem arregraïr era visita dera directora generau de Torisme entà conéisher de prumèra man es besonhs e problematiques que trauèsse eth sector toristic dera Val d’Aran, qu’a estat fòrça afectat pera pandèmia pendent aguest darrèr an e miei”.

Atau madeish “auem profitat tanben entà tractar es rèptes de futur as qu’a de hèr front eth torisme en nòste territòri, ahèrs tan primordiaus coma eth cambi climatic, era sostenibilitat, era mobilitat o era gestion responsable deth territòri, entre d’auti” explicauen es conselhèrs Serrano e Canut, en tot híger que: “en aguest sens, auem presentat ara secretaria generau de Torisme eth Plan de Sostenibilitat Toristica deth Conselh Generau, un projècte peth quau er estat mos a dotat de 2,5 milions d’euròs e qu’a de  servir entà adaptar eth nòste torisme as besonhs actuaus e, sustot, entà esdevier ua destinacion verda e sostenible, qu’apòste pera preservacion deth nòste entorn naturau, mès tanben pera potenciacion deth nòste auviatge culturau, er espòrt, era gastronomia o eth comèrç locau, entre d’auti”.

Ua des prumères accions d’aguest Plan de Sostenibilitat aplicada dejà enguan a estat eth contròl des accèssi ath miei naturau en tot aplicar er usatge des naues tecnologies a trauès dera app AparcAran, mès s’an planificat tanben fòrça autes actuacions en airaus tant importants coma era mobilitat sostenibla, era desestacionalizacion e diversificacion dera aufèrta toristica e era implementacion des naues tecnologies entà auançar enquia ua destinacion intelligenta.

Visita de la directora general de Turismo de la Generalitat al Conselh Generau d’Aran

La síndica de Aran, acompañada de los consejeros de Economía, Turismo y Promoción Económica se han reunido esta mañana con la directora general de Turismo de Catalunya, con quien han tratado la necesidad de revisar y actualizar el convenio de traspaso de competencias en materia de turismo, que data de 1997 y que desde entonces no se ha modificado.

La síndica de Aran, Maria Vergés, y los consejeros de Economía, Turismo y Promoción Económica, Juan Antonio Serrano y Josep Canut, han recibido esta mañana a la directora general de Turismo de la Generalitat de Catalunya, Marta Domènech, y al director de Servicios Territoriales de Empresa y Trabajo, Vidal Vidal Culleré.

“La actual situación del Conselh Generau d’Aran en lo referente al traspaso de competencias en materia de turismo y promoción económica es muy complicada dado que desde 1997 no se ha revisado ni actualizado el convenio que gestiona este traspaso con la Generalitat”, ha manifestado la síndica de Aran, “es por ello que queremos agradecer la visita de la directora general de Turismo para conocer de primera mano las necesidades y problemáticas que atraviesa el sector turístico de la Val d’Aran, que ha estado muy afectado por la pandemia durante este último año y medio”.

Así mismo “hemos aprovechado también para tratar los retos de futuro a los que tiene que hacer frente el turismo en nuestro territorio, asuntos tan primordiales como el cambio climático, la sostenibilidad, la movilidad o la gestión responsable del territorio, entre otros” explicaban los consejeros Serrano y Canut, añadiendo que “en este sentido, hemos presentado a la secretaría general de Turismo el Plan de Sostenibilidad Turística del Conselh Generau, un proyecto por el que el Estado nos ha dotado de 2,5 millones de euros y que ha de servir para adaptar nuestro turismo a las necesidades actuales y, sobre todo, para convertirnos en una destinación verde y sostenible, que apueste por la preservación de nuestro entorno natural, pero también por la potenciación de nuestro patrimonio cultural, el deporte, la gastronomía, o el comercio local, entre otros”.

Una de las primeras acciones de este Plan de Sostenibilidad aplicada ya este año ha sido el control de los accesos al medio natural aplicando el uso de las nuevas tecnologías a través de la app AparcAran, pero se han planificado también muchas otras actuaciones en áreas tan importantes como la movilidad sostenible, la desestacionalización y diversificación de la oferta turística y la implementación de las nuevas tecnologías para avanzar hacia una destinación inteligente.

Visita de la directora general de Turisme de la Generalitat al Conselh Generau d’Aran

La síndica d’Aran, acompanyada dels consellers d’Economia, Turisme i Promoció Econòmica s’han reunit aquest matí amb la directora general de Turisme de Catalunya, amb qui han tractat la necessitat de revisar i actualitzar el conveni de traspàs de competències en matèria de turisme, que data de 1997 i que des d’aleshores no ha estat modificat.

La síndica d’Aran, Maria Vergés, i els consellers d’Economia, Turisme i Promoció Econòmica, Juan Antonio Serrano i Josep Canut, han rebut aquest matí a la directora general de Turisme de la Generalitat de Catalunya, Marta Domènech, i al director de Serveis Territorials d’Empresa i Treball, Vidal Vidal Culleré.

“L’actual situació del Conselh Generau d’Aran referent al traspàs de competències en matèria de turisme i promoció econòmica és molt complicada degut a que des de 1997 no s’ha revisat ni actualitzat el conveni que gestiona aquest traspàs amb la Generalitat”, ha manifestat la síndica d’Aran, “és per això que volem agrair la visita de la directora general de Turisme per a conèixer de primera mà les necessitats i problemàtiques que travessa el sector turístic de la Val d’Aran, que ha estat molt afectat per la pandèmia durant aquest últim any i mig”.

Així mateix “hem aprofitat també per a tractar els reptes de futur als quals ha de fer front el turisme al nostre territori, assumptes tan primordials com el canvi climàtic, la sostenibilitat, la mobilitat o la gestió responsable del territori, entre altres” explicaven els consellers Serrano i Canut, afegint que “en aquest sentit, hem presentat a la secretaria general de Turisme el Pla de Sostenibilitat Turística del Conselh Generau, un projecte pel qual l’Estat ens ha dotat de 2,5 milions d’euros i que ha de servir per a adaptar el nostre turisme a les necessitats actuals i, sobretot, per a convertir-nos en una destinació verda i sostenible, que aposti per la preservació del nostre entorn natural, però també per la potenciació del nostre patrimoni cultural, l’esport, la gastronomia, o el comerç local, entre altres”.

Una de les primeres accions d’aquest Pla de Sostenibilitat aplicada ja enguany ha estat el control dels accessos al medi natural aplicant l’ús de les noves tecnologies a través de l’app AparcAran, però s’han planificat també moltes altres actuacions en àrees tan importants com la mobilitat sostenible, la desestacionalització i diversificació de l’oferta turística i la implementació de les noves tecnologies per a avançar cap a una destinació intel·ligent.

Info: Conselh Generau d’Aran