Des deth passat deluns, eth Palai de Gèu de Vielha torne a acuélher es corsi de patinatge artistic sus gèu, natacion e karate, que s’aueren d’arturar eth passat mes de març com a conseqüéncia dera aparicion dera pandémia dera COVID-19.

Eth 12 de març er Ajuntament de Vielha e Mijaran decidic arturar e barrar totes es installacions municipaus esportives entà previer eth risc de contagi. Pòc a pòc se poderen tornar a daurir, un aute viatge en ostiu, e sonque mancaue per repréner es corsi d’aguestes disciplines esportives. Per tant, a compdar d’ara, era installacion recupère era normalitat, damb era totalitat d’espòrts qu’abantes dera pandémia se podien practicar, e que complèten era aufèrta des activitats dirigides.

Eth consistòri a hèt un esfòrç fòrça important entà poder garantir qu’aguesti corsi se poguen tornar a desvolopar sense risc de contagi. Damb era arribada dera tardor, es usatgèrs pòden tornar a gaudir d’aguesti espòrts, mès en tot auer de seguir eth protocòu vigent aprovat per Ajuntament de Vielha e Mijaran, d’accès e emplec dera installacion abantes, pendent e dempús d’acabar era practica esportiva.

Es corsi de patinatge sus gèu se conformen de tres nivèus (iniciacion, auançat e perfeccionament), damb classes de deluns a diuendres en tot començar entàs 13:40, e finalizar entàs 19:20. Es corsi de natacion s’aufriràn de deluns a diuendres, damb un totau de tres nivèus (iniciacion, auançat e perfeccionament), en orari de 17:30 a 18:20, e de 18:30 a 19:20. En çò que tanh as corsi de karate, s’aufriràn de deluns a dijaus, tanben damb tres nivèus: Iniciacion, dimars e dijaus de 17:20 a 18:10 e de 18:30 a 19:20. Auançat, deluns e dimèrcles de 17:20 a 18:10. E perfeccionament, dimars e dijaus de 20:00 a 21:20.

“Auem hèt un esfòrç important entà adaptar toti es servicis e es espacis deth Palai de Gèu entath sòn emplec abituau, e ara ja podem garantir qu’es corsi que s’an realizat pendent es auti ans, enguan tanben poguen començar ena tardor”, comente eth còsso d’espòrts de Vielha e Mijaran, Alberto López. E hig que “autant es usatgèrs coma es monitors auràn de seguir es directritzes deth protocòu d’accès e emplec dera installacion, aprovat peth consistòri, entà poder garantir eth risc de contagi zèro”.

Después de haberse parado a consecuencia de la COVID-19 vuelven los cursos de patinaje artístico sobre hielo, natación y karate en el Palacio de Hielo de Vielha

Desde el pasado lunes, el Palacio de Hielo de Vielha vuelve a acoger los cursos de patinaje artístico sobre hielo, natación y karate, que tuvieron que pararse el pasado mes de marzo cómo consecuencia de la aparición de la pandemia de la COVID-19.

El 12 de marzo el Ayuntamiento de Vielha e Mijaran decidió parar y cerrar todas las instalaciones municipales deportivas para prevenir el riesgo de contagio. Poco a poco se pudieron volver a abrir, otra vez en verano, y sólo faltaba por retomar los cursos de estas disciplinas deportivas. Por lo tanto, a partir de ahora, la instalación recupera la normalidad, con la totalidad de deportes que antes de la pandemia se podían practicar, y que completan la oferta las actividades dirigidas.

El consistorio ha hecho un esfuerzo muy importante para poder garantizar que estos cursos se puedan volver a desarrollar sin riesgo de contagio. Con la llegada del otoño, los usuarios pueden volver a disfrutar de estos deportes, pero teniendo que seguir el protocolo vigente aprobado por el Ayuntamiento de Vielha e Mijaran, de acceso y uso de la instalación antes, durante y después de acabar la práctica deportiva.

Los cursos de patinaje sobre hielo se conforman de tres niveles (iniciación, avanzado y perfeccionamiento), con clases de lunes a viernes empezando a las 13:40 y finalizando a las 19:20. Los cursos de natación se ofrecerán de lunes a viernes, con un total de tres niveles (iniciación, avanzado y perfeccionamiento), en horario de 17:30 a 18:20, y de 18:30 a 19:20. En cuanto a los cursos de karate, se ofrecerán de lunes a jueves, también con tres niveles: Iniciación, martes y jueves de 17:20 a 18:10 y de 18:30 a 19:20. Avanzado, lunes y miércoles de 17:20 a 18:10. Y perfeccionamiento, martes y jueves de 20:00 a 21:20.

“Hemos hecho un esfuerzo importante para adaptar todos los servicios y los espacios del Palacio de Hielo para su uso habitual, y ahora ya podemos garantizar que los cursos que se han realizado durante años anteriores, este año también puedan empezar en el otoño”, comenta el concejal de deportes de Vielha e Mijaran, Alberto López. Y añade que “tanto los usuarios como los monitores tendrán que seguir las directrices del protocolo de acceso y uso de la instalación, aprobado por el consistorio, para poder garantizar el riesgo de contagio cero”.28/09/2020.

Després d’haver-se aturat a conseqüència de la COVID-19 tornen els cursos de patinatge artístic sobre gel, natació i karate en el Palau de Gel de Vielha

Des del passat dilluns, el Palau de Gel de Vielha torna a acollir els cursos de patinatge artístic sobre gel, natació i karate, que van haver d’aturar-se el mes de març passat a conseqüència de l’aparició de la pandèmia de la COVID-19.

El 12 de març l’Ajuntament de Vielha e Mijaran va decidir aturar i tancar totes les instal·lacions municipals esportives per a prevenir el risc de contagi. De mica en mica es van poder tornar a obrir, una altra vegada a l’estiu, i només faltava per reprendre els cursos d’aquestes disciplines esportives. Per tant, a partir d’ara, la instal·lació recupera la normalitat, amb la totalitat d’esports que abans de la pandèmia es podien practicar, i que completen l’oferta les activitats dirigides.

El consistori ha fet un esforç molt important per a poder garantir que aquests cursos es puguin tornar a desenvolupar sense risc de contagi. Amb l’arribada de la tardor, els usuaris poden tornar a gaudir d’aquests esports, però havent de seguir el protocol vigent aprovat per l’Ajuntament de Vielha e Mijaran, d’accés i ús de la instal·lació abans, durant i després d’acabar la pràctica esportiva.

Els cursos de patinatge sobre gel es conformen de tres nivells (iniciació, avançat i perfeccionament), amb classes de dilluns a divendres començant a les 13.40 i finalitzant a les 19.20. Els cursos de natació s’oferiran de dilluns a divendres, amb un total de tres nivells (iniciació, avançat i perfeccionament), en horari de 17.30 a 18.20, i de 18.30 a 19.20. Quant als cursos de karate, s’oferiran de dilluns a dijous, també amb tres nivells: Iniciació, dimarts i dijous de 17.20 a 18.10 i de 18.30 a 19.20. Avançat, dilluns i dimecres de 17.20 a 18.10. I perfeccionament, dimarts i dijous de 20.00 a 21.20.

“Hem fet un esforç important per a adaptar tots els serveis i els espais del Palau de Gel per al seu ús habitual, i ara ja podem garantir que els cursos que s’han realitzat durant anys anteriors, enguany també puguin començar a la tardor”, comenta el regidor d’esports de Vielha e Mijaran, Alberto López. I afegeix que “tant els usuaris com els monitors hauran de seguir les directrius del protocol d’accés i ús de la instal·lació, aprovat pel consistori, per a poder garantir el risc de contagi zero”.

Info: Ajuntament de Vielha e Mijaran