El Ayuntamiento de Naut Aran ha iniciado con carácter de urgencia las obras de reparación del aparcamiento de entrada al pueblo de Gèssa.

El anterior proyecto estaba mal ejecutado y había riesgo de derrumbamiento de dicha estructura y, es por ello, que el consistorio ha tenido que centrar sus esfuerzos en rehacer toda la zona de estacionamiento.

Actualmente, se está trabajando en fortalecer los muros de 4 metros de altura y una extensión de 40 metros lineales. El objetivo es finalizar las obras con la mayor celeridad posible para que la población de Gèssa pueda disponer de las 60 plazas de aparcamiento para esta misma temporada de verano. En total, el consistorio de Naut Aran ha destinado una partida de 195.000 euros.

El alcalde del municipio, Cesar Ruiz-Canela, afirma que “había ciertos puntos concretos en los que habíamos detectado pequeños derrumbamientos y no podíamos esperar para buscar una solución. Es por ello que hemos tenido que rehacer por completo esta zona de estacionamiento”.

Por otra parte, la EMD de Gèssa ha dedicado 21.000 euros de su propio presupuesto a la construcción de una escalera de acceso a la parada de autobús desde la carretera de entrada al núcleo urbano para aumentar la seguridad de los peatones.

En este sentido, el alcalde pedáneo, Marcos Amiell, explica que “esta estructura era de carácter prioritario puesto que nuestros vecinos tenían que cruzar toda la carretera e incorporarse a la vía C-28 de una forma peligrosa para llegar a la parada de autobús. De esta forma, evitamos cualquier riesgo innecesario y garantizamos una mayor seguridad tanto para los vehículos como para las personas”. Las obras durado dos meses.

Er Ajuntament de Naut Aran reabilite eth parcatge principau e er accès ara parada d’autobús en Gèssa

Er Ajuntament de Naut Aran a iniciat damb caractèr d’urgéncia es òbres d’apraiament deth parcatge d’entrada en pòble de Gèssa.

Er anterior projècte ère mau executat e i auie risc d’esbaussament d’aguesta estructura e, ei per açò, qu’eth consistòri a auut de centrar es sòns esfòrci a rehèr tota era zòna de parcatge.

Actuauments, se trabalhe entà refortilhar es murs de 4 mètres de nautada e ua extension de 40 mètres lineals. Er objectiu ei eth de finalizar es òbres damb era major celeritat possible entà qu’era poblacion de Gèssa pogue disposar des 60 places de parcatge entad aguesta madeisha sason d’estiu. En totau, eth consistòri de Naut Aran a destinat ua partida de 195.000 èuros.

Eth baile deth municipi, Cesar Ruiz-Canela, afirme que “i auie cèrti punts concrèts en qu’auíem detectat petiti esbaussaments e non podíem demorar entà cercar ua solucion. Ei per açò que mos a calgut rehèr per complèt aguesta zòna de parcatge”.

Ath delà, era EMD de Gèssa a destinat 21.000 èuros deth sòn pròpi pressupòst ath bastiment d’ua escala d’accès ara parada d’autobús des dera carretèra d’entrada ath nuclèu urban entà aumentar era seguretat des pedons.

En aguest sens, eth baile pedani, Marcos Amiell, explique que “aguesta estructura ère de caractèr prioritari pr’amor qu’as nòsti vesins les calie crotzar tota era carretèra e incorporar-se ara via C-28 d’ua forma perilhosa entà arribar ara parada d’autobús. D’aguesta forma, esvitam quinsevolh risc innecessari e garantim ua major seguretat tant entàs veïculs coma entàs persones”. Es òbres an auut ua durada de dus mesi.

L’Ajuntament de Naut Aran rehabilita l’aparcament principal i l’accés a la parada d’autobús de Gèssa

L’Ajuntament de Naut Aran ha iniciat amb caràcter d’urgència les obres de reparació de l’aparcament d’entrada al poble de Gèssa.

L’anterior projecte estava mal executat i hi havia risc d’esfondrament d’aquesta estructura i, és per això, que el consistori ha hagut de centrar els seus esforços a refer tota la zona d’estacionament.

Actualment, s’està treballant a enfortir els murs de 4 metres d’altura i una extensió de 40 metres lineals. L’objectiu és el de finalitzar les obres amb la major celeritat possible perquè la població de Gèssa pugui disposar de les 60 places d’aparcament per a aquesta mateixa temporada d’estiu. En total, el consistori de Naut Aran ha destinat una partida de 195.000 euros.

L’alcalde del municipi, Cesar Ruiz-Canela, afirma que “hi havia certs punts concrets en què havíem detectat petits esfondraments i no podíem esperar per buscar una solució. És per això que hem hagut de refer per complet aquesta zona d’estacionament”.

D’altra banda, l’EMD de Gèssa ha dedicat 21.000 euros del seu propi pressupost a la construcció d’una escala d’accés a la parada d’autobús des de la carretera d’entrada al nucli urbà per augmentar la seguretat dels vianants.

En aquest sentit, l’alcalde pedani, Marcos Amiell, explica que “aquesta estructura era de caràcter prioritari perquè els nostres veïns havien de creuar tota la carretera i incorporar-se a la via C-28 d’una forma perillosa per arribar a la parada d’autobús. D’aquesta forma, evitem qualsevol risc innecessari i garantim una major seguretat tant per als vehicles com per a les persones”. Les obres han durat dos mesos.

Info: Ajuntament de Naut Aran