Er Ajuntament de Naut Aran trabalhe des de hè uns dies ena reforma d’un tram dera travesia de Salardú que connècte eth pònt der arriu Unhòla damb era naua pòrta d’entrada qu’ei acabant-se de bastir.

En aguest sens, ua des accions principaus a estat era separacion entre es aigües pluviaus e es residuaus.

Enquiath moment, aguestes dues aigües convergien e acabauen ena depuradora de Garòs en tot hèr a trabalhar ad aguest equipament fòrça mès deth que deuie. Ei per açò, que s’a decidit des deth consistòri efectuar ua sèrie de mesures entà qu’es aigües pluviaus vagen dirèctes ar arriu Unhòla e es residuaus ara depuradora entath sòn posterior tractament.

Atau madeish, damb aguesta òbra, se profitarà entà crear un totau de 12 places de parcatge que poderàn èster utilizades entà corbir un des besonhs essenciaus des vesins e visitants dera poblacion, coma ei eth de trapar un lòc en qué aparcar es sòns veïculs sustot ena sason d’iuèrn.

Ath delà, s’a cambiat eth paviment deth trepadèr pr’amor que se trapaue en mau estat e s’a substituït per un aute hèt de panòt d’hormigon adaptat entath transit de persones.

Eth totau, eth consistòri a destinat ua partida de 150.000 èuros entà poder reformar e melhorar es servicis basics dera travesia de Salardú.

Segontes eth baile de Naut Aran, Cesar Ruiz-Canela, “aguesta accion ère de besonh pr’amor que non èrem eficients en sistèma de tractament d’aigües e ath delà, entre auti ahèrs, guanharam 12 places de parcatge mès que permeteràn as vesins mès facilitats entà deishar es sòns veïculs enes sasons de nauta aucupacion en territòri”.

Ei previst qu’aguestes accions ena travesia de Salardú finalizen de cara ath mes de noveme.

El Ayuntamiento de Naut Aran destina 150.000 € a la  reforma de la travesía de Salardú para mejorar los servicios básicos

El Ayuntamiento de Naut Aran trabaja desde hace unos días en la reforma de un tramo de la travesía de Salardú que conecta el puente del río Unhòla con la nueva puerta de entrada que se está acabando de construir.

En este sentido, una de las actuaciones principales ha sido la separación entre las aguas pluviales y las residuales.

Hasta el momento, estas dos aguas convergían e iban a parar a la depuradora de Garòs haciendo trabajar a este equipamiento mucho más de lo que debía. Es por ello, que se ha decidido desde el consistorio llevar a cabo una serie de medidas para que las aguas pluviales vayan directas al río Unhòla y las residuales a la depuradora para su posterior tratamiento.

Asimismo, con esta obra, se aprovechará para crear un total de 12 plazas de aparcamiento que podrán ser utilizadas para cubrir una de las necesidades esenciales de los vecinos y visitantes de la población, como es la necesidad de encontrar un lugar en el que aparcar sus vehículos sobre todo en la temporada de invierno.

Por otra parte, se ha cambiado el pavimento de la acera porque se encontraba en mal estado y se ha substituido por otro hecho de hormigón para el tránsito de personas.

En total, el consistorio ha destinado una partida de 150.000 euros a poder reformar y mejorar los servicios básicos de la travesía de Salardú.

Según el alcalde de Naut Aran, Cesar Ruiz-Canela, “esta acción era necesaria porque no estábamos siendo eficientes en el sistema de tratamiento de aguas y además, entre otras cuestiones, ganaremos 12 plazas de aparcamiento más que permitirán a los vecinos más facilidades para dejar sus vehículos en temporada de alta ocupación en el territorio”.

Está previsto que estas actuaciones en la travesía de Salardú finalicen de cara al mes de noviembre.

L’Ajuntament de Naut Aran destina 150.000 € a la reforma de la travessia de Salardú per millorar els serveis bàsics

L’Ajuntament de Naut Aran treballa des de fa uns dies en la reforma d’un tram de la travessia de Salardú que connecta el pont del riu Unhòla amb la nova porta d’entrada que s’està acabant de construir.

En aquest sentit, una de les actuacions principals ha estat la separació entre les aigües pluvials i les residuals.

Fins al moment, aquestes dues aigües convergien i anaven a parar a la depuradora de Garòs fent treballar a aquest equipament molt més del que devia. És per això, que s’ha decidit des del consistori portar a terme una sèrie de mesures perquè les aigües pluvials vagin directes al riu Unhòla i les residuals a la depuradora pel seu posterior tractament.

Així mateix, amb aquesta obra, s’aprofitarà per crear un total de 12 places d’aparcament que podran ser utilitzades per cobrir una de les necessitats essencials dels veïns i visitants de la població, com és la de trobar un lloc en què aparcar els seus vehicles sobretot en la temporada d’hivern.

D’altra banda, s’ha canviat el paviment de la vorera perquè es trobava en mal estat i s’ha substituït per un altre fet de formigó adaptat pel trànsit de persones.

En total, el consistori ha destinat una partida de 150.000 euros per a poder reformar i millorar els serveis bàsics de la travessia de Salardú.

Segons l’alcalde de Naut Aran, Cesar Ruiz-Canela, “aquesta acció era necessària perquè no estàvem sent eficients en el sistema de tractament d’aigües i a més, entre altres qüestions, guanyarem 12 places d’aparcament més que permetran als veïns més facilitats per deixar els seus vehicles en temporada d’alta ocupació al territorio”.

Està previst que aquestes actuacions a la travessia de Salardú finalitzin de cara al mes de novembre.

Info: Ajuntament de Naut Aran