Dempús des accions qu’amièc a tèrme er Ajuntament de Naut Aran en carrèr Bodigues pendent eth mes de junhsèga, coma eth renauiment der hilat d’aigües residuaus e era repavimentacion d’aguesta via, s’a contunhat trabalhant entà milhorar aguest punt concrèt dera poblacion de Salardú.

En aguest sens, des deth consistòri s’an destinat 15.000 èuros ara creacion d’un trepadèr damb bòrd ath long de 100 mètres que permeterà aumentar era seguretat deth transit de persones ena zòna e delimitar d’ua forma mès clara eth pas des veïculs.

Atau madeish, s’an reubicat es contenidors de lordères deth carrèr Bodigues e s’a bastit ua caseta de husta de granes dimensions entà caperar era vision d’aguesti contenidors e qu’es lordères que se genèren non causen un impacte visuau as vesins que passègen pes entorns. Eth barrament de husta, serà descorbit pera part de naut entà qu’eth camion pogue remassar es residus sense cap tipe de problèma, e, ath delà, compde damb ua pòrta d’entrada entà qu’es pedons poguen depausar es sues lordères enes contenidors especifics.

Eth còst totau d’aguest nau element ei de 10.000 èuros e aguesta accion s’a finançat damb hons deth pròpri consistòri.

Respècte aguest punt, eth baile de Naut Aran, Cesar Ruiz-Canela, explique que “ei fòrça important mantier era bona imatge des pòbles e per açò volem evitar veir contenidors pleï o lordères peth tèrra sustot ena sason de nauta afluéncia de visitants. Auem aufrit ua alternatiua que mos permeterà veir eth carrèr d’ua forma mès neta e ordenada”.

El Ayuntamiento de Naut Aran destina 25.000 euros a la creación de una acera  con bordillo y una caseta de madera para los contenedores de basura en la calle Bodigues de Salardú

Después de las actuaciones que llevó a cabo el Ayuntamiento de Naut Aran en la calle Bodigues durante el mes de julio, como la renovación de la red de aguas residuales y el reasfaltado de esta vía, se ha seguido trabajando para mejorar este punto concreto de la población de Salardú.

En este sentido, desde el consistorio se han destinado 15.000 euros a la creación de una acera con bordillo a lo largo de 100 metros que permitirá aumentar la seguridad del tránsito de personas en la zona y delimitar de una forma más clara el paso de los vehículos.

Asimismo, se han reubicado los contenedores de basura de la calle Bodigues y se ha construido una caseta de madera de grandes dimensiones para tapar la visión de dichos contenedores y que la basura que se genera no cause un impacto visual a los vecinos que pasean por los alrededores. El cierre de madera, estará descubierto por la parte de arriba para que el camión pueda recoger los residuos sin ningún tipo de problema, y, además, cuenta con una puerta de entrada para que los peatones puedan depositar su basura en los contenedores pertinentes.

El coste total de este nuevo elemento es de 10.000 euros y esta acción se ha financiado con fondos del propio consistorio.

Respecto este punto, el alcalde de Naut Aran, Cesar Ruiz-Canela, explica que “es muy importante mantener la buena imagen de los pueblos y por eso queremos evitar ver contenedores llenos o basura por el suelo sobre todo en temporada de alta afluencia de visitantes. Hemos ubicado una alternativa que nos permitirá ver la calle de una forma más limpia y ordenada”.

L’Ajuntament de Naut Aran destina 25.000 euros a la creació d’una vorera amb vorada i una caseta de fusta per als contenidors d’escombraries al carrer Bodigues de Salardú

Després de les actuacions que va dur a terme l’Ajuntament de Naut Aran al carrer Bodigues durant el mes de juliol, com la renovació de la xarxa d’aigües residuals i la repavimentació d’aquesta via, s’ha seguit treballant per millorar aquest punt concret de la població de Salardú.

En aquest sentit, des del consistori s’han destinat 15.000 euros a la creació d’una vorera amb vorada al llarg de 100 metres que permetrà augmentar la seguretat del trànsit de persones a la zona i delimitar d’una forma més clara el pas dels vehicles.

Així mateix, s’han reubicat els contenidors d’escombraries del carrer Bodigues i s’ha construït una caseta de fusta de grans dimensions per tapar la visió d’aquests contenidors i que les escombraries que es generin no causin un impacte visual als veïns que passegen pels voltants. El tancament de fusta, estarà descobert per la part de dalt perquè el camió pugui recollir els residus sense cap tipus de problema, i, a més, compta amb una porta d’entrada perquè els vianants puguin dipositar les seves escombraries en els contenidors pertinents.

El cost total d’aquest nou element és de 10.000 euros i aquesta acció s’ha finançat amb fons del propi consistori.

Respecte aquest punt, l’alcalde de Naut Aran, Cesar Ruiz-Canela, explica que “és molt important mantener la bona imatge dels pobles i per això volem evitar veure contenidors plens o escombraries pel terra sobretot en temporada d’alta afluència de visitants. Hem ofert una alternativa que ens permetrà veure el carrer d’una forma més neta i ordenada”.

Info: Ajuntament de Naut Aran