Er Ajuntament de Naut Aran a reengondronat es carrèrs Bodigues, Claveròla e Solei pr’amor que se trapauen en mau estat e degradadi peth pas des ans. Es henerècles en cèrti punts èren evidentes e i auie lòcs a on eth nivèu deth carrèr non ère eth corrècte.

Ei per açò, que s’an destinat 65.000 èuros ara milhora d’aguesti espacis e ar ajustament des sòns arribents. Damb aguestes mesures, se preten incrementar era seguretat deth transit de persones e de veïculs ena zòna.

Es trabalhs s’an alongat un totau de cinc dies e, damb açò, se barre eth renauiment de toti es carrèrs dera zòna nauta de Salardú, executades ath long d’aguesti ans.

Ath delà, hè ues setmanes tanben s’acabèren d’autes accions en carrèr Bodigues coma eth renauiment der hilat d’aigües residuaus pr’amor qu’aguesta se taponaue e non auie ua foncionalitat corrècta.

Eth següent pas deth consistòri, ei eth de licitar es òbres de repavimentacion dera pòrta de Salardú enquiath pònt d’Unhòla, e, mès entà deuant, ues autes actuacions que s’harien deth carrèr Major enquiath carrèr Generau Prim.

El Ayuntamiento de Naut Aran invierte 65.000 € en las calles Bodigues, Claveròla y Solei en Salardú

El Ayuntamiento de Naut Aran ha reasfaltado las calles Bodigues, Claveròla y Solei porque se encontraban en mal estado y degradadas por el paso de los años. Las grietas en ciertos puntos eran evidentes y había lugares donde la nivelación de la calle no era la correcta.

Es por ello, que se han destinado 65.000 euros a la mejora de estos espacios y al ajuste de sus pendientes. Con estas medidas, se pretende incrementar la seguridad del tránsito de personas y de vehículos en la zona.

Los trabajos se han extendido un total de cinco días y, con ello, se cierra la renovación de todas las calles de la zona alta de Salardú, hechas a lo largo de estos años.

Asimismo, hace unas semanas también se terminaron otras acciones en la calle Bodigues como la renovación de la red de aguas residuales puesto que ésta se taponaba y no tenía una funcionalidad correcta.

El siguiente paso del consistorio, es el de licitar las obras de repavimentación de la puerta de Salardú hasta el puente de Unhòla, y, más adelante, otras actuaciones que se harían de la calle Mayor hasta la calle Generau Prim.

L’Ajuntament de Naut Aran inverteix 65.000 € als carrers Bodigues, Claveròla i Solei a Salardú

L’Ajuntament de Naut Aran ha reasfaltat els carrers Bodigues, Claveròla i Solei perquè es trobaven en mal estat i degradats pel pas dels anys. Les esquerdes en certs punts eren evidents i hi havia llocs on l’anivellació del carrer no era la correcta.

És per això, que s’han destinat 65.000 euros a la millora d’aquests espais i a l’ajustament dels seus pendents. Amb aquestes mesures, es pretén incrementar la seguretat del trànsit de persones i de vehicles a la zona.

Els treballs s’han allargat un total de cinc dies i, amb això, es tanca la renovació de tots els carrers de la zona alta de Salardú, executades al llarg d’aquests anys.

A més, fa unes setmanes també es van acabar altres accions al carrer Bodigues com la renovació de la xarxa d’aigües residuals perquè aquesta s’embussava i no tenia una funcionalitat correcta.

El següent pas del consistori, és el de licitar les obres de repavimentació de la porta de Salardú fins al pont d’Unhòla, i, més endavant, unes altres actuacions que es farien del carrer Major fins al carrer Generau Prim.

Info: Ajuntament de Naut Aran