Er Ajuntament de Naut Aran a organizat un dispositiu especiau entàs eleccions catalanes deth dimenge 14 de hereuèr entà esvitar ath maximum eth risc de contagi per coronavirus.

En aguest sens, s’abilitaràn dus emplaçaments de votacion: un en centre poliesportiu de Salardú, a on votaràn es vesins de Tredòs, Bagergue, Unha, Salardú, Gessa e Baqueira; e un aute ena sala sociau d’Arties, ena que votaràn es empadronats en Arties e Garòs.

Concrètament, en Arties, era entrada entà votar serà pera pòrta d’accès der Ajuntament dera EMD d’Arties e era gessuda pera sala sociau entà assegurar-se que cap persona se pogue crozar damb ua auta pendent eth trajècte. Laguens deth recinte, poderà auer-i un maximum de dues persones en tot votar exceptuant es casi que siguen d’ua madeisha bombolha familhara.

Ath delà, en Salardú, s’entrarà per accès principau dera sala poliesportiua e se gesserà pera part posteriora que da accès ara piscina. Er aforament maximum en aguest cas serà de tres persones, a excepcion de casi de bombolhes familhares, e se seguirà un recorregut mercat enquia arribar enes urnes coma tanben succedirà en Arties.

Enes dus centres electoraus, era entrada la regularà un vigiliant municipau. Tanben, se disposarà de gèu idroalcoolic, mascaretes e d’auti elements de proteccion finançat integraument per Ajuntament de Naut Aran entà garantir era seguretat des votants e responsables des taules. En aguest sens, eth consistòri tanben a crompat uns monos de proteccion entath president e es vocaus que seràn pendent tot eth dia ena sedença de votacion.

Eth baile de Naut Aran, Cesar Ruiz-Canela, concrète que “mos cau velhar pera seguretat de toti es nòsti vesins e tanben pes tres persones que seràn tant en poliesportiu de Salardú coma era sala sociau d’Arties. Damb aguestes mesures, volem minimizar eth risc de contagi per coronavirus”.

Atau madeish, tanben a destacat que “se ventilaran toti dus espacis cada ora entà contunhar baishant eth risc e, sustot, se desinfectarà er espaci de forma exaustiva abans e dempús des votacions”.

Fin finau, er ajuntament, a abilitat un servici entà cadun des membres dera taula entà que non les calgue coïncidir er un madeish espaci sanitari e les pagarà er esdejoar e eth minjar coma pòrte hènt deja diuèrsi ans.

El Ayuntamiento de Naut Aran maximiza la seguridad para las eleccionesdel 14 de febrero

El Ayuntamiento de Naut Aran ha organizado un dispositivo especial para las elecciones catalanas del domingo 14 de febrero para evitar al máximo el riesgo de contagio por coronavirus.

En este sentido, se habilitarán dos lugares de votación: uno en el centro polideportivo de Salardú, donde votarán los vecinos de Tredòs, Bagergue, Unha, Salardú, Gessa y Baqueira; y otro en la sala social de Arties, en la que votarán los empadronados en Arties y Garòs.

Concretamente, en Arties, la entrada para votar será por la puerta de acceso al Ayuntamiento de la EMD de Arties y la salida por la sala social para asegurarse de que ninguna persona se pueda cruzar con otra durante el trayecto. Dentro del recinto, podrá haber un máximo de dos personas votando exceptuando los casos en los que sean de una misma burbuja familiar.

Por otro lado, en Salardú, se entrará por el acceso principal de la sala polideportiva y se saldrá por la parte trasera que da acceso a la piscina. El aforo máximo en este caso será de tres personas, salvo casos de burbujas familiares, y se seguirá un recorrido marcado hasta llegar a las urnas como también sucederá en Arties.

En ambos centros electorales, la entrada la regulará un vigilante municipal. Además, se dispondrá de gel hidroalcohólico, mascarillas y otros elementos de protección íntegramente financiados por el Ayuntamiento de Naut Aran para garantizar la seguridad de los votantes y responsables de las mesas. En este sentido, el consistorio también ha comprado unos monos de protección para el presidente y los vocales que estarán durante todo el día en la sede de votación.

El alcalde de Naut Aran, Cesar Ruiz-Canela, concreta que “tenemos que velar por la seguridad de todos nuestros vecinos y también por las tres personas que estarán tanto en el polideportivo de Salardú como en la sala social de Arties. Con estas medidas, queremos disminuir al mínimo el riesgo de contagio por coronavirus”.

Asimismo, también ha destacado que “se ventilarán ambos espacios cada hora para que seguir minimizando el riesgo y, sobre todo, se desinfectará el espacio de forma exhaustiva antes y después de las votaciones”.

Por último, el ayuntamiento, ha habilitado un servicio para cada uno de los miembros de la mesa para que no tengan que coincidir en un mismo espacio sanitario y les pagará el desayuno y la comida como lleva haciendo ya varios años.

L’Ajuntament de Naut Aran maximitza la seguretat per a les eleccions del 14 de febrer

L’Ajuntament de Naut Aran ha organitzat un dispositiu especial per a les eleccions catalanes del diumenge 14 de febrer per evitar al màxim el risc de contagi per coronavirus.

En aquest sentit, s’habilitaran dos llocs de votació: un al centre poliesportiu de Salardú, on votaran els veïns de Tredòs, Bagergue, Unha, Salardú, Gessa i Baquèira; i un altre a la sala social d’Arties, en què votaran els empadronats a Arties i Garòs.

Concretament, a Arties, l’entrada per votar serà per la porta d’accés a l’Ajuntament de l’EMD d’Arties i la sortida per la sala social per assegurar-se que cap persona es pugui creuar amb una altra durant el trajecte.

Dins del recinte, podrà haver-hi un màxim de dues persones votant exceptuant els casos que siguin d’una mateixa bombolla familiar.

D’altra banda, a Salardú, s’entrarà per l’accés principal de la sala poliesportiva i se sortirà per la part posterior que dóna accés a la piscina. L’aforament màxim en aquest cas serà de tres persones, excepte casos de bombolles familiars, i se seguirà un recorregut marcat fins a arribar a les urnes com també succeirà a Arties.

En tots dos centres electorals, l’entrada la regularà un vigilant municipal. A més, es disposarà de gel hidroalcohòlic, mascaretes i altres elements de protecció íntegrament finançats per l’Ajuntament de Naut Aran per garantir la seguretat dels votants i responsables de les taules. En aquest sentit, el consistori també ha comprat uns monos de protecció per al president i els vocals que estaran durant tot el dia a la seu de votació.

L’alcalde de Naut Aran, Cesar Ruiz-Canela, concreta que “hem de vetllar per la seguretat de tots els nostres veïns i també per les tres persones que estaran tant en el poliesportiu de Salardú com a la sala social d’Arties. Amb aquestes mesures, volem disminuir al mínim el risc de contagi per coronavirus”.Així mateix, també ha destacat que “es ventilaran tots dos espais cada hora per seguir minimitzant el risc i, sobretot, es desinfectarà l’espai de forma exhaustiva abans i després de les votacions”.

Així mateix, també ha destacat que “es ventilaran tots dos espais cada hora per seguir minimitzant el risc i, sobretot, es desinfectarà l’espai de forma exhaustiva abans i després de les votacions”.

Finalment, l’ajuntament, ha habilitat un servei per a cadascun dels membres de la taula perquè no hagin de coincidir en un mateix espai sanitari i els pagarà l’esmorzar i el menjar com porta fent ja diversos anys.

Info: Ajuntament de Naut Aran