Eth Plen der Ajuntament de Vielha e Mijaran, amassat en session ordinària, a aprovat damb es vòts a favor d’Unitat d’Aran, era abstencion de Convergéncia Aranesa e eth vòt en contra d’Aran-Amassa, era modificacion deth cartipàs municipau, a trauès deth quau s’a procedit a modificar era representacion des membres qu’eth consistòri manten en diuèrsi organs collegiadi.

En aguest sens, era corporacion municipau de Vielha e Mijaran a representacion en organismes de diuèrsi airaus coma: cultura, educacion o medi naturau, e damb aguesta modificacion, se preten mantier aguesta representacion, en tot redistribuïr era representacion institucionau.

El Ayuntamiento de Vielha e Mijaran aprueba la modificación del cartapacio municipal

El Pleno del Ayuntamiento de Vielha e Mijaran, reunido en sesión ordinaria, ha aprobado con los votos a favor de Unitat d’Aran, la abstención de Convergéncia Aranesa y el voto en contra de Aran-Amassa, la modificación del cartapacio municipal, a través del cual se ha procedido a modificar la representación de los miembros que el consistorio mantiene en varios órganos colegiados.

En este sentido, la corporación municipal de Vielha e Mijaran tiene representación en organismos de diversas áreas como: cultura, educación o medio natural, y con esta modificación, se pretende mantener esta representación, redistribuyendo la representación institucional.

L’Ajuntament de Vielha e Mijaran aprova la modificació del cartipàs municipal

El Ple de l’Ajuntament de Vielha e Mijaran, reunit en sessió ordinària, ha aprovat amb els vots a favor de Unitat d’Aran, l’abstenció de Convergéncia Aranesa i el vot en contra d’Aran-Amassa, la modificació del cartipàs municipal, a través del qual s’ha procedit a modificar la representació dels membres que el consistori manté en diversos òrgans col·legiats.

En aquest sentit, la corporació municipal de Vielha e Mijaran té representació en organismes de diverses àrees com: cultura, educació o medi natural, i amb aquesta modificació, es pretén mantenir aquesta representació, redistribuint la representació institucional.

Info: Ajuntament de Vielha e Mijaran