Dempús dera sua restauracion pendent es darrèri mesi de 2020, dejà a retornat ara glèisa de Santa Maria d’Arties era imatge gotica de Sant Jaime.

Eth Conselh Generau d’Aran, damb era collaboracion dera Generalitat de Catalunya, encarguèc era restauracion d’aguesta escultura, part der auviatge culturau aranés, qu’ei dejà plaçada en sòn lòc abituau.

Dempús dera restauracion amiada a tèrme, resulte evident era similitud des caracteristiques qu’aguesta imatge e era de Sant Joan Baptista, plaçades as dus costats der autar major dera glèisa, presenten: uelhs clari e ametladi, peu ròi, carnacions clares e rosades, celhes arcades e nas fin e rècte, en tot evidenciar qu’andues òbres pertanhen ath nomentat grop deth talhèr de Comenge (s. XIII-XIV).

Damb aguesta restauracion, qu’auec lòc enes installacions deth Centre de Restauracion de Bens Mòbles de Catalunya, se retirèren es repintats moderns, en tot deishar ath descubèrt era policromia originau, se rectifiquèc era union deth braç damb era man dreta e se dotèc ara imatge de major estabilitat.

La imagen restaurada de San Jaime vuelve a la iglesia de Santa Maria de Arties

Después de su restauración durante los últimos meses de 2020, ya ha retornado a la iglesia de Santa Maria de Arties la imagen gótica de San Jaime.

El Conselh Generau d’Aran, con la colaboración de la Generalitat de Catalunya, encargó la restauración de esta escultura, parte del patrimonio cultural aranés, que ya está situada en su sitio habitual.

Tras la restauración llevada a cabo, resulta evidente la similitud de las características que esta imagen y la de San Juan Batista, situadas a los dos lados del altar mayor de la iglesia, presentan: ojos claros y almendrados, pelo rojizo, mejillas claras y rosadas, cejas arqueadas y nariz fina y recta, evidenciando que ambas obras pertenecen al denominado grupo del taller de Comenge (s. XIII-XIV).

Con esta restauración, que tuvo lugar en las instalaciones del Centro de Restauración de Bienes Muebles de Catalunya, se retiraron los repintados modernos, dejando al descubierto la policromía original, se rectificó la unión del brazo con la mano derecha y se dotó a la imagen de mayor estabilidad.

La imatge restaurada de Sant Jaume retorna a l’església de Santa Maria d’Arties

Després de la seva restauració durant els últims mesos de 2020, ja ha retornat a l’església de Santa Maria d’Arties la imatge gòtica de Sant Jaume.

El Conselh Generau d’Aran, amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, va encarregar la restauració d’aquesta escultura, part del patrimoni cultural aranès, que ja està situada en el seu lloc habitual.

Després de la restauració duta a terme, resulta evident la similitud de les característiques que aquesta imatge i la de Sant Joan Batista, situades als dos costats de l’altar major de l’església, presenten: ulls clars i ametlats, pèl vermellós, galtes clares i rosades, celles arquejades i nas fi i recte, evidenciant que totes dues obres pertanyen al denominat grup del taller de Comenge (s. XIII-XIV).

Amb aquesta restauració, que va tenir lloc a les instal·lacions del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya, es van retirar els repintats moderns, deixant al descobert la policromia original, es va rectificar la unió del braç amb la mà dreta i es va dotar a la imatge de major estabilitat.

Info: Conselh Generau d’Aran