Eth secretari d’Estat de Ruralitat de França e eth secretari generau entath Rèpte Demografic espanhòu presidiren aguesta jornada impulsada peth Ministèri entara Transicion Ecologica e eth Rèpte Demografic, ena que participèc tanben era sindica d’Aran, en tot plantejar es diuèrsi rèptes a abordar ena relacion transtermièra entre era Val d’Aran e França coma era redubertura deth Portilhon o era cooperacion economica e en matèria de sanitat.

Era Val d’Aran acuelhec ua jornada sus desvolopament rurau e cooperacion transfronterèra en marc dera estrategia Espanha-França que desvolòpe eth Ministèri entara Transicion Ecologica e eth Rèpte Demografic.

Eth secretari generau entath Rèpte Demografic, er aranés Francés Boya, amièc a tèrme ua jornada de trabalh intensiva damb eth secretari d’Estat de Ruralitat de França, Joël Giraud, que comencèc ena region des Hautes-Pyrénées e culminèc en Aran, damb ua amassada ena que preneren part tanben era sindica d’Aran, Maria Vergés, es conselhèrs e conselhères d’Aran, alcaldes deth territòri, e representants locaus deth Pallars Sobirà, Alta Ribagorça, Òsca, Haute-Bigorre, Aulon e Aspin-Aure.

“Deth govèrn deth Conselh Generau ençà èm plan satisfets de qu’era Val d’Aran age recebut, per prumèr còp ena istòria, era visita d’un secretari d’Estat francés, damb qui auem podut tractar ahèrs urgents entath nòste territòri coma eth besonh que se torne a daurir eth pas deth Portilhon, qu’amasse dus territòris vesins e damb ua relacion de cooperacion istorica, e auem abordat tanben d’auti ahèrs primordiaus entà Aran coma era collaboracion transfronterèra en matèria de sanitat, ensenhament e economia”, afirmaue era sindica d’Aran, en tot híger que: “cau destacar qu’aguest contacte damb eth secretari d’Estat de Ruralitat francés a estat possible gràcies ara preséncia d’un representant aranés en Ministèri entara Transicion Ecologica e eth Rèpte Demografic, qu’ei coneishedor des besonhs e es rèptes de futur qu’an es territòris transfronterèrs coma eth nòste”.

En aguest sens, Vergés manifestaue tanben que: “volem qu’eth Conselh Generau sigue ua institucion activa enes relacions damb er Estat francés entà poder cercar conjuntament solucions as besonhs e rèptes de futur compartidi, dera madeisha manèra que ja ac hèm damb d’auti territòris vesins coma es comarques deth Naut Pirenèu, damb qui mantenguem ua estreta relacion de collaboracion”.

El Valle de Aran acoge por primera vez una jornada sobre desarrollo rural y cooperación transfronteriza entre Francia y España

El secretario de Estado de Ruralidad de Francia y el secretario general para el Reto Demográfico español presidieron esta jornada impulsada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en la que participó también la síndica de Aran, que planteó los diversos retos a abordar en la relación transfronteriza entre la Val d’Aran y Francia como la reapertura del Portilhon o la cooperación económica y en materia de sanidad.

La Val d’Aran acogió una jornada sobre desarrollo rural y cooperación transfronteriza en el marco de la estrategia España-Francia impulsada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El secretario general para el Reto Demográfico, el aranés Francés Boya, participó en una jornada de trabajo intensiva con el secretario de Estado de Ruralidad de Francia, Joël Giraud, que comenzó en la región de Hautes-Pyrénées y culminó en Aran, con una reunión en la que formaron parte también la síndica de Aran, Maria Vergés, los conselhèrs y conselhères de aran, alcaldes del territorio y representantes locales del Pallars Sobirà, Alta Ribagorça, Huesca, Haute-Bigorre, Aulon y Aspin-Aure.

“Desde el Conselh Generau estamos muy satisfechos de que la Val d’Aran haya recibido, por primera vez en la historia, la visita de un secretario de Estado francés, con quien hemos podido tratar asuntos urgentes para nuestro territorio como la necesidad de que se vuelva a abrir el paso del Portilhon, que une dos territorios vecinos y con una relación de cooperación histórica, y hemos abordado también otros asuntos primordiales para Aran como la colaboración transfronteriza en materia de sanidad, enseñamiento o economía”, afirmaba la síndica de Aran, que añadía: “hay que destacar que este contacto con el secretario de Estado de Ruralidad francés ha sido posible gracias a la presencia de un representante aranés en el Ministerio para la Transición Ecológica y el reto Demográfico, que es conocedor de las necesidades y los retos de futuro que tienen los territorios transfronterizos como el nuestro”.

En este sentido, Vergés manifestaba también que: “queremos que el Conselh Generau sea una institución activa en las relaciones con el Estado francés para poder buscar conjuntamente soluciones a las necesidades y retos de futuro compartidos, de la misma manera que hacemos ya con otros territorios vecinos como las comarcas del Alto Pirineo, con quien mantenemos una estrecha relación de colaboración”.

La Vall d’Aran acull per primera vegada una jornada sobre desenvolupament rural i cooperació transfronterera entre França i Espanya

El secretari d’Estat de Ruralitat de França i el secretari general per al Repte Demogràfic espanyol van presidir aquesta jornada impulsada pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, en la qual va participar també la síndica d’Aran, que va plantejar els diversos reptes a abordar en la relació transfronterera entre la Val d’Aran i França com la reobertura del Portilhon o la cooperació econòmica i en matèria de sanitat.

La Val d’Aran va acollir una jornada sobre desenvolupament rural i cooperació transfronterera en el marc de l’estratègia Espanya-França impulsada pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.

El secretari general per al Repte Demogràfic, l’aranès Francés Boya, va participar en una jornada de treball intensiva amb el secretari d’Estat de Ruralitat de França, Joël Giraud, que va començar a la regió de Hautes-Pyrénées i va culminar a l’Aran, amb una reunió en la qual van formar part també la síndica d’Aran, Maria Vergés, els conselhèrs i conselhères d’Aran, alcaldes del territori i representants locals del Pallars Sobirà, Alta Ribagorça, Osca, Haute-Bigorre, Aulon i Aspin-Aure.

“Des del Conselh Generau estem molt satisfets que la Val d’Aran hagi rebut, per primera vegada en la història, la visita d’un secretari d’Estat francès, amb qui hem pogut tractar assumptes urgents per al nostre territori com la necessitat que es torni a obrir el pas del Portilhon, que uneix dos territoris veïns i amb una relació de cooperació històrica, i hem abordat també altres assumptes primordials per a Aran com la col·laboració transfronterera en matèria de sanitat, ensenyament o economia”, afirmava la síndica d’Aran, que afegia: “cal destacar que aquest contacte amb el secretari d’Estat de Ruralitat francès ha estat possible gràcies a la presència d’un representant aranès en el Ministeri per a la Transició Ecològica i el repte Demogràfic, que és coneixedor de les necessitats i els reptes de futur que tenen els territoris transfronterers com el nostre”.

En aquest sentit, Vergés manifestava també que: “volem que el Conselh Generau sigui una institució activa en les relacions amb l’Estat francès per a poder buscar conjuntament solucions a les necessitats i reptes de futur compartits, de la mateixa manera que fem ja amb altres territoris veïns com les comarques de l’Alt Pirineu, amb qui mantenim una estreta relació de col·laboració”.

Info: Conselh Generau d’Aran