Eth projècte de valorizacion toristica deth refugi dera Honeria e er entorn dera Val de Toran a coma principau principau objectiu era potenciacion d’aguesta zòna de forma responsable e sostenible, e ei previst qu’es trabalhs d’adequacion e melhora siguen finalizadi en mai de 2021.

Eth Conselh Generau d’Aran a adjudicat ara empresa Construccions Pirineu 2000 SL es òbres d’adequacion deth Refugi dera Honeria e lèu se començarà damb es trabalhs de melhora.

“Damb aguest projècte s’amiaràn a tèrme non sonque era reforma e adequacion deth refugi actuau senon tanben un seguit d’actuacions de condicionament enes camins istorics dera Val de Toran e era senhalizacion d’itineraris de senderisme, qu’ajudaràn a potenciar eth desvolopament toristic dera zòna d’ua forma responsable e sostenible”, afirme eth sindic d’Aran, Francés Boya.

Aguestes actuacions, qu’an un valor de lèu 450.000 euròs e son finançades peth Departament d’Empresa e Coneishement dera Generalitat de Catalunya e hons pròpris deth Conselh Generau d’Aran, auràn de perméter condicionar era Val de Toran e era sua accesibilitat, ath madeish temps que se presèrve er auviatge naturau e culturau que represente.

Es actuacions an un valor de lèu 450.000 euròs e son finançades peth Departament d’Empresa e Coneishement dera Generalitat de Catalunya e hons pròpris deth Conselh Generau d’Aran

Es actuacions de recuperacion, condicionament e senhalizacion previstes enes camins de Grauèrs, Bedreda e eth camin dera presa de Barrier a Pradet, haràn qu’era aufèrta toristica d’aguest paratge sigue mès atractiva e variada entàs usatgèrs, mentre que, en çò que tanh ath refugi, non se cercarà era sua ampliacion, senon eth sòn renauiment e adequacion, de forma qu’eth nombre de places se mantierà mès se realizaràn ua serie de melhores, pr’amor qu’era installacion ei obsoleta dempús de vint ans aufrint servici. Era prevision ei qu’aguesti trabalhs siguen finalizadi en mai de 2021.

El Conselh Generau adjudica las obras de adecuación del Refugio de la Honeria y los caminos de la Val de Toran

El proyecto de valorización turística del refugio de la Honeria y el entorno de la Val de Toran tiene como principal objetivo la potenciación de esta zona de forma responsable y sostenible, y está previsto que los trabajos de adecuación y mejora finalicen en mayo de 2021.

El Conselh Generau d’Aran ha adjudicado a la empresa Construccions Pirineu 2000 SL las obras de adecuación del Refugio de la Honeria y pronto comenzarán los trabajos de mejora.

“Con este proyecto se llevarán a cabo no solo la reforma y adecuación del refugio actual sino también una serie de actuaciones de condicionamiento en los caminos históricos de la Val de Toran y la señalización de itinerarios de senderismo, que ayudarán a potenciar el desarrollo turístico de la zona de una forma responsable y sostenible”, afirma el sindic d’Aran, Francés Boya.

Estas actuaciones, que tienen un valor de cerca de 450.000 euros y se financiarán a través de fondos propios del Conselh Generau d’Aran y la inversión del Departamento de Empresa y Conocimiento de la Generalitat de Catalunya, deberán permitir acondicionar la Val de Toran y su accesibilidad, al mismo tiempo que se preserva el patrimonio natural y cultural que representa.

Las actuaciones tienen un valor de cerca de 450.000 euros y se financiarán a través de fondos propios del Conselh Generau d’Aran y la inversión del Departamento de Empresa y Conocimiento de la Generalitat de Catalunya

Las actuaciones de recuperación, condicionamiento y señalización previstas en los caminos de Grauèrs, Bedreda y el camino de la presa de Barrier a Pradet, harán que la oferta turística de este paraje sea más atractiva y variada para los usuarios, mientras que, en lo referente al refugio, no se buscará su ampliación, sino su renovación y adecuación, de forma que el número de plazas se mantendrá pero se realizarán una serie de mejoras, puesto que la instalación está obsoleta después de veinte años ofreciendo servicio. La previsión es que estos trabajos finalicen en mayo de 2021.

El Conselh Generau adjudica les obres d’adequació del Refugi de la Honeria i els camins de la Val de Toran

El projecte de valorització turística del refugi de la Honeria i l’entorn de la Val de Toran té com a principal objectiu la potenciació d’aquesta zona de manera responsable i sostenible, i està previst que els treballs d’adequació i millora finalitzin al maig de 2021.

El Conselh Generau d’Aran ha adjudicat a l’empresa Construccions Pirineu 2000 SL les obres d’adequació del Refugi de la Honeria i aviat començaran els treballs de millora.

“Amb aquest projecte es duran a terme no només la reforma i adequació del refugi actual sinó també una sèrie d’actuacions de condicionament als camins històrics de la Val de Toran i la senyalització dels itineraris de senderisme, que ajudaran a potenciar el desenvolupament turístic de la zona d’una forma responsable i sostenible”, afirma el sindic d’Aran, Francés Boya.

Toran

Aquestes actuacions, que tenen un valor de prop de 450.000 euros i es finançaran a través de fons propis del Conselh Generau d’Aran i la inversió del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, hauran de permetre condicionar la Val de Toran i la seva accessibilitat, al mateix temps que es preserva el patrimoni natural i cultural que representa.

Les actuacions tenen un valor de prop de 450.000 euros i es finançaran a través de fons propis del Conselh Generau d’Aran i la inversió del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya

Les actuacions de recuperació, condicionament i senyalització previstes als camins de Grauèrs, Bedreda i el camí de la presa de Barrier a Pradet, faran que l’oferta turística d’aquest paratge sigui més atractiva i variada per als usuaris, mentre que, referent al refugi, no es buscarà la seva ampliació, sinó la seva renovació i adequació, de manera que el nombre de places es mantindrà però es realitzaran una sèrie de millores, ja que la instal·lació està obsoleta després de vint anys oferint servei. La previsió és que aquests treballs finalitzin al maig de 2021.

Info: Conselh Generau d’Aran