Eth govèrn d’Aran, coma administracion competenta en matèria de lengua, celebrarà aguest diuendres er acte de constitucion d’aguest òrgan d’assessoracion e consulta en matèria de politica e planificacion lingüistiques, qu’a coma principau objectiu  trabalhar entara vitalitat sociau der aranés e balhar es criteris tecnics e lingüistics de besonh entà qu’es accions de promocion, normalizacion e difusion dera lengua agen un impacte positiu e dirècte ena perviuença der aranés.

Aguest diuendres, 17 de seteme, aurà lòc er acte de constitucion deth Conselh Consultatiu der Aranés, er òrgan dera lengua pròpria d’Aran creat peth govèrn deth Conselh Generau d’Aran entà complir damb es foncions d’assessoracion e consulta en matèria de politica e planificacion lingüistiques.

“Er objectiu d’aguest òrgan ei trabalhar entara vitalitat sociau der aranés e balhar es criteris tecnics e lingüistics de besonh entà qu’es accions e politiques de promocion, normalizacion e difusion dera lengua agen un impacte positiu e dirècte ena perviuença der aranés”, afirme era sindica d’Aran, Maria Vergés, en tot híger que: “pendent er acte de constitucion deth Conselh Consultatiu se presentarà as sòns membres, professionaus de reconeishut prestigi e trajectòria, autors de nombroses publicacions e coneishedors dera nòsta lengua e der encastre occitan, membres de diuèrses universitats e organismes, coma era Universitat de Sorbonne o era Universitat de Lleida”.

Eth Conselh Consultatiu der Aranés analisarà es factors que tanhen ara vitalitat sociau dera lengua, prepausarà trabalhs de recèrca e repòrts, analisarà tanben es accions de política lingüistica qu’agen incidéncia en Aran, cossent damb er objectiu de promòir er emplec e coneishement der aranés, e dessenharà accions e politiques entà promòir er emplec dera lengua en toti es encastres dera societat aranesa, e entara disponibilitat de productes e servicis en aranés.

El Conselh Generau constituye el Consejo Consultativo del Aranés

El gobierno de Aran, como administración competente en materia de lengua, celebrará este viernes el acto de constitución de este órgano de asesoramiento y consulta en materia de política y planificación lingüísticas, que tiene como principal objetivo trabajar para la vitalidad social del aranés y brindar los criterios técnicos y lingüísticos necesarios para que las acciones de promoción, normalización y difusión de la lengua tengan un impacto positivo y directo en la supervivencia del aranés.

Este viernes, 17 de septiembre, tendrá lugar el acto de constitución del Consejo Consultativo del Aranés, el órgano de la lengua propia de Aran creado por el gobierno del Conselh Generau d’Aran para cumplir con las funciones de asesoramiento y consulta en materia de política y planificación lingüísticas.

“El objetivo de este órgano es trabajar para la vitalidad social del aranés y brindar los criterios técnicos y lingüísticos necesarios para que las acciones y políticas de promoción, normalización y difusión de la lengua tengan un impacto positivo y directo en la supervivencia del aranés”, afirma la síndica de Aran, Maria Vergés, añadiendo que: “durante el acto de constitución del Consejo Consultativo se presentará a sus miembros, profesionales de reconocido prestigio y trayectoria, autores de numerosas publicaciones y conocedores de nuestra lengua y del ámbito occitano, miembros de diversas universidades y organismos, como la Universidad de Sorbonne o la Universidad de Lleida”.

El Consejo Consultativo del Aranés analizará los factores que tañen a la vitalidad social de la lengua, propondrá trabajos de investigación e informes, analizará también las acciones de política lingüística que tengan incidencia en Aran, siguiendo el objetivo de promover el uso y conocimiento del aranés, y diseñará acciones y políticas para promover el uso de la lengua en todos los ámbitos de la sociedad aranesa y para la disponibilidad de productos y servicios en aranés.

El Conselh Generau constitueix el Consell Consultatiu de l’Aranès

El govern d’Aran, com a administració competent en matèria de llengua, celebrarà aquest divendres l’acte de constitució d’aquest òrgan d’assessorament i consulta en matèria de política i planificació lingüístiques, que té com a principal objectiu treballar per a la vitalitat social de l’aranès i brindar els criteris tècnics i lingüístics necessaris perquè les accions de promoció, normalització i difusió de la llengua tinguin un impacte positiu i directe en la supervivència de l’aranès.

Aquest divendres, 17 de setembre, tindrà lloc l’acte de constitució del Consell Consultatiu de l’Aranès, l’òrgan de la llengua pròpia d’Aran creat pel govern del Conselh Generau d’Aran per a complir amb les funcions d’assessorament i consulta en matèria de política i planificació lingüístiques.

“L’objectiu d’aquest òrgan és treballar per a la vitalitat social de l’aranès i brindar els criteris tècnics i lingüístics necessaris perquè les accions i polítiques de promoció, normalització i difusió de la llengua tinguin un impacte positiu i directe en la supervivència de l’aranès”, afirma la síndica d’Aran, Maria Vergés, afegint que: “durant l’acte de constitució del Consell Consultatiu es presentarà als seus membres, professionals de reconegut prestigi i trajectòria, autors de nombroses publicacions i coneixedors de la nostra llengua i de l’àmbit occità, membres de diverses universitats i organismes, com la Universitat de Sorbonne o la Universitat de Lleida”.

El Consell Consultatiu de l’Aranès analitzarà els factors que fan referencia a la vitalitat social de la llengua, proposarà treballs de recerca i informes, analitzarà també les accions de política lingüística que tinguin incidència a l’Aran, seguint l’objectiu de promoure l’ús i coneixement de l’aranès, i dissenyarà accions i polítiques per a promoure l’ús de la llengua en tots els àmbits de la societat aranesa i per a la disponibilitat de productes i serveis en aranès.

Info: Conselh Generau d’Aran