Eth sindic d’Aran denóncie eth deficit estructurau dera sanitat aranesa.

Eth Plen deth Conselh Generau d’Aran a aprovat era prumèra modificacion de credit deth sòn pressupòst, qu’includís 900.000 euròs destinadi a curbir eth deficit dera sanitat aranesa.

Era conselhèra d’Igualtat, Salut e Benèster deth Conselh Generau d’Aran a evidenciat qu’en 2012 era Generalitat de Catalunya redusic de forma drastica es recorsi financèrs ath Conselh Generau d’Aran, retalhant en un 20% eth finançament entà Aran e en tot hèr qu’eth pressupòst destinat ara sanitat dera Val d’Aran queiguesse un 10%, en tot qu’eth sistèma sanitari catalan sonque se redusic un 5%.

“Eth sistèma sanitari aranés acumule grèus problèmes financèrs originadi ena retalhada de recorsi qu’era Generalitat apliquèc ath Conselh Generau en tot reducir eth pressupòst dera maxima institucion aranesa en un 20%”, afirme de forma contundent eth sindic d’Aran, Francés Boya, que hig que: “aguest infrafinançament a estat assomit peth pròpi Conselh Generau d’Aran e a comportat un tensionament important deth sistèma financèr dera institucion, ath temps qu’a limitat eth sòn creishement e era implementacion e desvolopament de projèctes e accions de besonh entath territòri e era sua gent”.

En an 2012, era Generalitat de Catalunya redusic de forma drastica era transferencia de recorsi ath Conselh Generau d’Aran entara gestion dera sanitat aranesa. Se passèc de 13.177.000 euròs en 2011 a 10.479.000 en an següent. Eth pressupòst destinat ara sanitat aranesa se vedec redusit en un 10’23%, en tot qu’era retalhada que patic eth sistèma sanitari catalan siguec deth 5%.

Era conselhèra d’Igualtat, Salut e Benèster deth Conselh Generau d’Aran a evidenciat qu’era Generalitat de Catalunya redusic de forma drastica es recorsi financèrs ath Conselh Generau d’Aran en tot hèr qu’eth pressupòst destinat ara sanitat dera Val d’Aran queiguesse un 10%

Maria Vergés, conselhèra d’Igualtat, Salut e Benèster a declarat que “d’alavetz ençà, era sanitat aranesa patís un important infrafinançament e non s’a tornat a recuperar era chifra iniciau, a despièch qu’era cartera de servicis assistenciaus a aumentat” e a hijut que “eth Conselh Generau d’Aran a auut de destinar un milion e miei d’euros ar an entà curbir aguest deficit”.

Eth sindic d’Aran hèc arribar hè quauqui dies ua missiva ara conselhèra de Salut dera Generalitat, Alba Vergés, en tot expausar aguesta inadmissibla situacion e demanant era creacion, de forma urgenta, d’ua taula de coordinacion e trabalh entre eth departament de Salut e eth Conselh Generau d’Aran entà tractar sus es qüestions qu’agen a veir damb era sanitat aranesa de govèrn a govèrn.

En aguesta carta, Boya tanben destacaue que: “era pandemia deth COVID-19 a metut de manifèst qu’era Val d’Aran, fòrtament castigada per aguesta crisi, a patit mès encara pera manca de recorsi, tant professionaus coma economics e, de cara a possibles rebròts, auem de solucionar aguesta situacion çò de mès lèu possible”. Atau madeish, era conselhèra Maria Vergés, a destacat que “gràcies ara autonomia de que dispausam en matèria de sanitat, Aran a podut afrontar aguesta crisi damb fòrça garanties, pr’amor que mos a permetut cercar es recorsi a on a estat de besonh”.

Eth Plen deth Conselh Generau aprovèc era mocion de Convergéncia Aranesa de voler hèr tèsts serologics volentaris a toti es vesins dera Val d’Aran

Pendent eth Plen extraordinari deth Conselh Generau d’Aran, s’a aprovat tanben era mocion presentada peth grup d’Unitat d’Aran en aguesta institucion, a on s’inste ath govèrn dera Generalitat de Catalunya a incrementar de forma urgenta es recorsi economics destinadi ath sistèma sanitari aranés entà resòler eth deficit pressupostari que patís de 2012 ençà.

Per d’auta part, eth Plen deth Conselh Generau aprovèc era mocion de Convergéncia Aranesa de voler hèr tèsts serologics volentaris a toti es vesins dera Val d’Aran. Ara sonque calerà demorar a qu’era OMS, eth Ministèri de Sanitat o eth Departament de Salut aconselhen hèr tèsts massius entà hèr-les damb era maxima celeritat possible.

El Conselh Generau d’Aran destinarà 900.000 euros a cobrir el dèficit de la sanitat aranesa.

El sindic d’Aran denuncia el dèficit estructural de la sanitat aranesa.

El Ple del Conselh Generau d’Aran ha aprovat la primera modificació de crèdit del seu pressupost, que inclou 900.000 euros destinats a cobrir el dèficit de la sanitat aranesa.

La consellera d’Igualtat, Salut i Benestar del Conselh Generau d’Aran ha posat en evidència que en 2012 la Generalitat de Catalunya va reduir de manera dràstica els recursos financers al Conselh Generau d’Aran, retallant un 20% del finançament per a Aran i fent que el pressupost destinat a la sanitat de la Val d’Aran caigués un 10% mentre que el sistema sanitari català només es va reduir en un 5%.

“El sistema sanitari aranès acumula greus problemes financers originats en la retallada de recursos que la Generalitat va aplicar al Conselh Generau reduint el pressupost de la màxima institució aranesa en un 20%”, afirma de manera contundent el sindic d’Aran, Francés Boya, que afegeix que: “aquest infrafinançament ha estat assumit pel propi Conselh Generau d’Aran i ha comportat un tensionamient important del sistema financer de la institució, alhora que ha limitat el seu creixement i la implementació i desenvolupament de projectes i accions necessaris per al territori i la seva gent”.

L’any 2012, la Generalitat de Catalunya va reduir de manera dràstica la transferència de recursos al Conselh Generau d’Aran per a la gestió de la sanitat aranesa. Es va passar de 13.177.00 euros en 2011 a 10.479.000 l’any següent. El pressupost destinat a la sanitat aranesa es va veure reduït en un 10’23% mentre que la retallada que va patir el sistema sanitari català va ser del 5%.

La consellera d’Igualtat, Salut i Benestar ha posat en evidència que la Generalitat de Catalunya va reduir de manera dràstica els recursos financers al Conselh Generau d’Aran fent que el pressupost destinat a la sanitat de la Val d’Aran caigués un 10%

La consellera d’Igualtat, Salut i Benestar, Maria Vergés, ha declarat que “des d’aleshores, la sanitat aranesa pateix un important infrafinançament i no s’ha tornat a recuperar la xifra inicial, tot i que la cartera de serveis assistencials ha augmentat” i afegeix que “el Conselh Generau d’Aran ha hagut de destinar un milió i mig d’euros a l’any per a cobrir aquest dèficit”.

El sindic d’Aran va fer arribar fa alguns dies una missiva a la consellera de Salut de la Generalitat, Alba Vergés, exposant aquesta inadmissible situació i demanant la creació, de manera urgent, d’una taula de coordinació i treball entre el departament de Salut i el Conselh Generau d’Aran per a tractar les qüestions relacionades amb la sanitat aranesa de govern a govern.

En aquesta carta, Boya també destacava que: “la pandèmia del COVID-19 ha posat de manifest que la Val d’Aran, fortament castigada per aquesta crisi, ha patit més encara per la falta de recursos, tant professionals com econòmics i, de cara a possibles rebrots, hem de solucionar aquesta situació el més aviat possible”. Així mateix, la consellera Maria Vergés, destaca que “gràcies a l’autonomia de la qual disposem en matèria de sanitat, Aran ha pogut afrontar aquesta crisi amb moltes garanties, ja que ens ha permès buscar els recursos on ha estat necessari”.

El Conselh Generau va aprovar la moció de Convergència Aranesa de voler fer testos serològics voluntaris a tots els veïns de la Val d’Aran

Durant el Ple extraordinari del Conselh Generau d’Aran, s’ha aprovat també la moció presentada pel grup d’Unitat d’Aran en aquesta institució, on s’insta el govern de la Generalitat de Catalunya a incrementar de manera urgent els recursos econòmics destinats al sistema sanitari aranès per a resoldre el dèficit pressupostari que pateix des de 2012.

Per altra part, el Ple del Conselh Generau va aprovar la moció de Convergència Aranesa de voler fer testos serològics voluntaris a tots els veïns de la Val d’Aran. Ara només caldrà esperar a que l’OMS, el Ministeri de Sanitat o el Departament de Salut aconsellin fer testos massius per fer-los amb la màxima celeritat possible.

El Conselh Generau d’Aran destinará 900.000 euros a cubrir el déficit de la sanidad aranesa.  

El sindic d’Aran denuncia el déficit estructural de la sanidad aranesa.

El Pleno del Conselh Generau d’Aran ha aprobado la primera modificación de crédito de su presupuesto, que incluye 900.000 euros destinados a cubrir el déficit de la sanidad aranesa.

La consejera de Igualdad, Salud y Bienestar del Conselh Generau d’Aran ha puesto en evidencia que en 2012 la Generalitat de Catalunya redujo de forma drástica los recursos financieros al Conselh Generau d’Aran, recortando un 20% de la financiación para aran y haciendo que el presupuesto destinado a la sanidad de la Val d’Aran cayera un 10% mientras que en el sistema sanitario catalán solo se redujo en un 5%.

“El sistema sanitario aranés acumula graves problemas financieros originados en el recorte de recursos que la Generalitat aplicó al Conselh Generau reduciendo el presupuesto de la máxima institución aranesa en un 20%”, afirma de forma contundente el sindic d’Aran, Francés Boya, que añade que: “esta infrafinanciación ha sido asumido por el propio Conselh Generau d’Aran y ha comportado un tensionamiento importante del sistema financiero de la institución, a la vez que ha limitado su crecimiento y la implementación y desarrollo de proyectos y acciones necesarios para el territorio y su gente”.

En el año 2012, la Generalitat de Catalunya redujo de forma drástica la transferencia de recursos al Conselh Generau d’Aran para la gestión de la sanidad aranesa. Se pasó de 13.177.00 euros en 2011 a 10.479.000 el año siguiente. El presupuesto destinado a la sanidad aranesa se vio reducido en un 10’23% mientras que el recorte que sufrió el sistema sanitario catalán fue del 5%.

La consejera de Igualdad, Salud y Bienestar del Conselh Generau d’Aran ha puesto en evidencia que la Generalitat de Catalunya redujo de forma drástica los recursos financieros al Conselh Generau d’Aran haciendo que el presupuesto destinado a la sanidad de la Val d’Aran cayera un 10%

La consejera de Igualdad, Salud y Bienestar, Maria Vergés, ha declarado que “desde entonces, la sanidad aranesa sufre una importante infrafinanciación y no se ha vuelto a recuperar la cifra inicial, a pesar de que la cartera de servicios asistenciales ha aumentado” y añade que “el Conselh Generau d’Aran ha tenido que destinar un millón y medio de euros al año para cubrir este déficit”. 

El sindic d’Aran hizo llegar hace algunos días una misiva a la consejera de Salut de la Generalitat, Alba Vergés, exponiendo esta inadmisible situación y pidiendo la creación, de forma urgente, de una mesa de coordinación y trabajo entre el departamento de Salut y el Conselh Generau d’Aran para tratar las cuestiones relacionadas con la sanidad aranesa de gobierno a gobierno.

En esta carta, Boya también destacaba que: “la pandemia del COVID-19 ha puesto de manifiesto que la Val d’Aran, fuertemente castigada por esta crisis, ha sufrido más todavía por la falta de recursos, tanto profesionales como económicos y, de cara a posibles rebrotes, tenemos que solucionar esta situación lo antes posible”. Así mismo, la consejera Maria Vergés, destaca que “gracias a la autonomía de la que disponemos en materia de sanidad, Aran ha podido afrontar esta crisis con muchas garantías, puesto que nos ha permitido buscar los recursos donde ha sido necesario”.

El Conselh Generau aprobó la moción de Convergencia Aranesa de querer hacer tests serológicos voluntarios a todos los vecinos del Valle de Aran

Durante el Pleno extraordinario del Conselh Generau d’Aran, se ha aprobado también la moción presentada por el grupo de Unitat d’Aran en esta institución, donde se insta al gobierno de la Generalitat de Catalunya a incrementar de forma urgente los recursos económicos destinados al sistema sanitario aranés para resolver el déficit presupuestario que sufre desde 2012.

Por otra parte, el Pleno del Conselh Generau aprobó la moción de Convergencia Aranesa de querer hacer tests serológicos voluntarios a todos los vecinos del Valle de Aran. Ahora sólo habrá que esperar a que la OMS, el Ministerio de Sanidad o el Departament de Salut aconsejen hacer tests masivos para hacerlos con la máxima celeridad posible.

Info: Conselh Generau d’Aran / Convergéncia Aranesa