Damb eth projècte de valorizacion toristica deth refugi dera Honeria e er entorn dera Val de Toran, que se prevé que finalize a finaus d’aguest mes, eth Conselh Generau d’Aran cerque potenciar aguesta zòna de forma responsable e sostenible.

Eth Conselh Generau d’Aran a dubèrt eth procés de licitacion der arrendament deth Refugi dera Honeria entara sua gestion e explotacion. Eth pressupòst totau dera licitacion ei de 135.000 euròs e era durada deth contracte ei de 8 ans. Es interessadi pòden presentar es sues aufèrtes enquiath 10 de junh entàs 23:59 ores.

En aguesti moments, es òbres que s’amien a tèrme en aguest refugi se trapen ena darrèra fasa e ei previst que siguen finalizades a finaus d’aguest mes de junh. En aguest sens, era sindica d’Aran, Maria Vergés, afirmaue que: “aguest projècte de melhora non afècte sonque ath Refugi dera Honeria, senon que tanben s’an amien a tèrme seguit d’actuacions de condicionament enes camins istorics dera Val de Toran e era senhalizacion d’itineraris de senderisme, qu’ajudaràn a potenciar eth desvolopament toristic dera zòna d’ua forma responsable e sostenible”.

Es actuacions de recuperacion, condicionament e senhalizacion des camins de Grauèrs, Bedreda e eth camin dera presa de Barrier a Pradet, haràn qu’era aufèrta toristica d’aguest paratge sigue mès atractiva e variada entàs usatgèrs.  En çò que tanh ath refugi, non s’a amiat a tèrme ua ampliacion, senon un renauiment e adequacion, de forma qu’eth nombre de places se manten mès s’an realizat ua sèria de melhores, pr’amor qu’era installacion ère obsoleta dempús de vint ans aufrint servici.

El Conselh Generau d’Aran licita la gestión del Refugio de la Honeria

Con el proyecto de valorización turística del refugio de la Honeria y el entorno de la Val de Toran, que se prevé que finalice a finales de este mes, el Conselh Generau d’Aran busca potenciar esta zona de forma responsable y sostenible.

El Conselh Generau d’Aran ha abierto el proceso de licitación del arrendamiento del Refugio de la Honeria para su gestión y explotación. El presupuesto total de la licitación es de 135.000 euros y la duración del contrato es de 8 años. Los interesados pueden presentar sus ofertas hasta el 10 de junio a las 23:59 horas.

En estos momentos, las obras que se llevan a cabo en este refugio se encuentran en la última fase y está previsto que finalicen a finales de este mes de junio. En este sentido, la síndica de Aran, Maria Vergés, afirmaba que: “este proyecto de mejora no afecta solo al Refugio de la Honeria, sino que también se llevan a cabo una serie de actuaciones de condicionamiento en los caminos históricos de la Val de Toran y la señalización de itinerarios de senderismo, que ayudarán a potenciar el desarrollo turístico de la zona de una forma responsable y sostenible”.

Las actuaciones de recuperación, condicionamiento y señalización de los caminos de Grauèrs, Bedreda y el camino de la presa de Barrier a Pradet, harán que la oferta turística de este paraje sea más atractiva y variada para los usuarios. En lo referente al refugio, no se ha llevado a cabo una ampliación, sino una renovación y adecuación, de forma que el número de plazas se mantiene pero se han realizado una serie de mejoras, puesto que la instalación estaba obsoleta tras veinte años ofreciendo servicio.

El Conselh Generau d’Aran licita la gestió del Refugi de la Honeria

Amb el projecte de valorització turística del refugi de la Honeria i l’entorn de la Val de Toran, que es preveu que finalitzi a finals d’aquest mes, el Conselh Generau d’Aran busca potenciar aquesta zona de manera responsable i sostenible.

El Conselh Generau d’Aran ha obert el procés de licitació de l’arrendament del Refugi de la Honeria per a la seva gestió i explotació. El pressupost total de la licitació és de 135.000 euros i la durada del contracte és de 8 anys. Els interessats poden presentar les seves ofertes fins al 10 de juny a les 23.59 hores.

En aquests moments, les obres que es duen a terme en aquest refugi es troben en l’última fase i està previst que finalitzin a finals d’aquest mes de juny. En aquest sentit, la síndica d’Aran, Maria Vergés, afirmava que: “aquest projecte de millora no afecta només al Refugi de la Honeria, sinó que també es duen a terme una sèrie d’actuacions de condicionament en els camins històrics de la Val de Toran i la senyalització d’itineraris de senderisme, que ajudaran a potenciar el desenvolupament turístic de la zona d’una forma responsable i sostenible”.

Les actuacions de recuperació, condicionament i senyalització dels camins de Grauèrs, Bedreda i el camí de la presa de Barrier a Pradet, faran que l’oferta turística d’aquest paratge sigui més atractiva i variada per als usuaris. Pel que fa al refugi, no s’ha dut a terme una ampliació, sinó una renovació i adequació, de manera que el nombre de places es manté però s’han realitzat una sèrie de millores, ja que la instal·lació estava obsoleta després de vint anys oferint servei.

Info: Conselh Generau d’Aran