Deuant dera negativa deth Departament d’Interior entà dotar de veïculs ath còs de Pompièrs d’Aran, atau coma contemple er acòrd institucionau entre era Generalitat e eth Conselh Generau, e coma ja s’amie a tèrme damb d’auti parcs de pompièrs, eth govèrn deth Conselh Generau a determinat presentar un recors contenciós contra eth govèrn catalán.

Aguest maitin, pendent era session extraordinària dera Junta Generau de Pompièrs-Emergéncies, eth govèrn aranés a informat dera presentacion d’un recors contenciós administratiu contra era Generalitat de Catalunya pr’amor der incompliment der Acòrd Institucionau de gestion integrau d’emergéncies en Aran, aprovat en an 2019 pera Comission Bilaterau Generalitat – Conselh Generau.

Pendent es mesi de gèr e junh de 2020, era Generalitat de Catalunya a aquerit 92 veïculs autobombes e 263 veïculs leugèrs destinadi ath còs de Bombers dera Generalitat, des quaus non n’a arribat cap tàs parcs de Pompièrs dera Val d’Aran

Er apartat 5 dera clausula 11 d’aguest acòrd de collaboracion determine que “pendent eth periòde de transicion entara implementacion deth modèl de gestion integrau d’Emergéncies per part deth Conselh Generau d’Aran, eth departament d’Interior aportarà es veïculs de besonh entath servici des Pompièrs d’Aran d’acòrd damb es critèris generaus qu’era Direccion Generau de Prevencion, Extincion d’Incendis e Sauvaments aplique entà distribuir e destinar es veïculs des Bombers dera Generalitat de Catalunya entre es diferents parcs de Catalunya. Enquiara finalizacion d’aguest periòde de transicion, eth 31 de deseme de 2022, es veïculs que s’incorpòren ath servici des Pompièrs d’Aran seràn aqueridi peth departament d’Interior”.

En aguest sens, era sindica d’Aran, Maria Vergés, informaue que: “pendent es mesi de gèr e junh de 2020, era Generalitat de Catalunya a aquerit 92 veïculs autobombes e 263 veïculs leugèrs destinadi ath còs de Bombers dera Generalitat, des quaus non n’a arribat cap tàs parcs de Pompièrs dera Val d’Aran”.

“Auem sollicitat, en diuèrses ocasions, explicacions sus es critèris de repartiment d’aguesti veïculs e auem demanat eth compliment der acòrd institucionau, autant ara Secretaria Generau d’Interior coma ath Departament d’Interior, mès non auem recebut responsa per part sua”, afirmaue era sindica d’Aran, en tot híger que: “deuant era manca de responsa reïterada que mos auem trapat per part dera Generalitat de Catalunya, auem determinat de denonciar aguesta situacion coma darrèr recors entà arténher eth compliment d’aguest acòrd, que per un aute costat, compromet era seguretat des professionaus deth còs de Pompièrs e era efectivitat des sòns servicis”.

El Conselh Generau denunciará a la Generalitat ante la negativa de dotar de vehículos al cuerpo de Pompièrs d’Aran

Ante la negativa del Departamento de Interior de dotar de vehículos al cuerpo de Pompièrs d’Aran, tal como contempla el acuerdo institucional entre la Generalitat y el Conselh Generau, y como sí se ha hecho en otros parques de bomberos, el gobierno del Conselh Generau d’Aran ha determinado presentar un recurso contencioso contra el gobierno catalán.

Esta mañana, durante la sesión extraordinaria de la Junta General de Pompièrs-Emergéncies, el gobierno aranés ha informado de la presentación de un recurso contencioso administrativo contra la Generalitat de Catalunya a causa del incumplimiento del Acuerdo Institucional de gestión integral de emergencias en Aran, aprobado en el año 2019 por la Comisión Bilateral Generalitat – Conselh Generau.

Durante los meses de enero y junio de 2020, la Generalitat de Catalunya adquirió 92 vehículos autobombas y 263 vehículos ligeros destinados al cuerpo de Bombers de la Generalitat, de los cuales ninguno ha llegado a los parques de Pompièrs de la Val d’Aran

El apartado 5 de la cláusula 11 de este acuerdo de colaboración determina que “durante el período de transición para la implementación del modelo de gestión integral de Emergencias por parte del Conselh Generau d’Aran, el departamento de Interior aportará los vehículos necesarios para el servicio de los Pompièrs d’Aran de acuerdo con los criterios generales que la Dirección General de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos aplica para distribuir y destinar los vehículos de los Bombers de la Generalitat de Catalunya entre los distintos parques de Catalunya. Hasta la finalización de este período de transición, el 31 de diciembre de 2022, los vehículos que se incorporen al servicio de los Pompièrs d’Aran serán adquiridos por el Departamento de Interior”.

En este sentido, la sindica d’Aran, Maria Vergés, informaba que: “durante los meses de enero y junio de 2020, la Generalitat de Catalunya adquirió 92 vehículos autobombas y 263 vehículos ligeros destinados al cuerpo de Bombers de la Generalitat, de los cuales ninguno ha llegado a los parques de Pompièrs de la Val d’Aran”.

“Hemos solicitado, en diversas ocasiones, explicaciones sobre los criterios de reparto de estos vehículos y hemos pedido también el cumplimiento del acuerdo institucional, tanto a la Secretaría General de Interior como al Departamento de Interior, pero no hemos recibido respuesta de su parte”, afirmaba la sindica d’Aran, añadiendo que: “ante la falta de respuesta reiterada que nos hemos encontrado por parte de la Generalitat de Catalunya, hemos determinado denunciar esta situación como último recurso para conseguir el cumplimiento de este acuerdo que, por otro lado, compromete la seguridad de los profesionales del cuerpo y la efectividad de sus servicios”.

El Conselh Generau denunciarà a la Generalitat davant la negativa de dotar de vehicles al cos de Pompièrs d’Aran

Davant la negativa del Departament d’Interior de dotar de vehicles al cos de Pompièrs d’Aran, tal com contempla l’acord institucional entre la Generalitat i el Conselh Generau, i com sí s’ha fet en altres parcs de Bombers, el govern del Conselh Generau d’Aran ha determinat presentar un recurs contenciós contra el govern català.

Aquest matí, durant la sessió extraordinària de la Junta General de Pompièrs-Emergéncies, el govern aranès ha informat de la presentació d’un recurs contenciós administratiu contra la Generalitat de Catalunya a causa de l’incompliment de l’Acord Institucional de gestió integral d’emergències en Aran, aprovat l’any 2019 per la Comissió Bilateral Generalitat – Conselh Generau.

Durant els mesos de gener i juny de 2020, la Generalitat de Catalunya va adquirir 92 vehicles autobombes i 263 vehicles lleugers destinats al cos de Bombers de la Generalitat, dels quals cap ha arribat als parcs de Pompièrs de la Val d’Aran

L’apartat 5 de la clàusula 11 d’aquest acord de col·laboració determina que “durant el període de transició per a la implementació del model de gestió integral d’Emergències per part del Conselh Generau d’Aran, el departament d’Interior aportarà els vehicles necessaris per al servei dels Pompièrs d’Aran d’acord amb els criteris generals que la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments aplica per a distribuir i destinar els vehicles dels Bombers de la Generalitat de Catalunya entre els diferents parcs de Catalunya. Fins a la finalització d’aquest període de transició, el 31 de desembre de 2022, els vehicles que s’incorporin al servei dels Pompièrs d’Aran seran adquirits pel Departament d’Interior”.

En aquest sentit, la sindica d’Aran, Maria Vergés, informava que: “durant els mesos de gener i juny de 2020, la Generalitat de Catalunya va adquirir 92 vehicles autobombes i 263 vehicles lleugers destinats al cos de Bombers de la Generalitat, dels quals cap ha arribat als parcs de Pompièrs de la Val d’Aran”.

“Hem sol·licitat, en diverses ocasions, explicacions sobre els criteris de repartiment d’aquests vehicles i hem demanat també el compliment de l’acord institucional, tant a la Secretaria General d’Interior com al Departament d’Interior, però no hem rebut resposta de la seva part”, afirmava la síndica d’Aran, afegint que: “davant la falta de resposta reiterada que ens hem trobat per part de la Generalitat de Catalunya, hem determinat denunciar aquesta situació com a últim recurs per a aconseguir el compliment d’aquest acord que, d’altra banda, compromet la seguretat dels professionals del cos i l’efectivitat dels seus serveis”.

Info: Conselh Generau d’Aran