S’amiaràn a tèrme ua sèria d’actuacions de besonh entà melhorar era foncionalitat des espacis e garantir era seguretat e eth benèster deth còs de Pompièrs en aguesti parcs.

Eth Conselh Generau d’Aran a aprovat es projèctes de melhora des parcs de Pompièrs de Les e de Bossòst, qu’auien de besonh ua sèrie d’actuacions entà aumentar era foncionalitat des espacis e garantir era seguretat e benèster deth còs de Pompièrs en aguesti parcs.

Eth projècte de melhora dera foncionalitat deth Parc de Les, dotat d’un pressupòst de 72.000 euròs, contemple era reparacion e repintat dera façada extèrna dera bastissa, era substitucion dera installacion electrica e er enlumenat interior, e era adequacion der humarau, a on tanben se bastirà un nau banh e s’installaràn radiadiors.

Pera sua part, damb eth projècte de melhora dera cobertura deth Parc de Bossòst, en que s’invertiràn 56.000 euròs, s’amiarà a tèrme era impermeabilizacion e renauiment deth paviment des terrasses, era retirada deth losat actuau e era sua substitucion e renauiment.

El Conselh Generau hará obras de mejora en los parques de Pompièrs de Les y Bossòst

Se llevarán a cabo una serie de actuaciones necesarias para mejorar la funcionalidad de los espacios y garantizar la seguridad y el bienestar del cuerpo de Pompièrs en estos parques.

El Conselh Generau d’Aran ha aprobado los proyectos de mejora de los parques de Pompièrs de Les y de Bossòst, que necesitan una serie de actuaciones para aumentar la funcionalidad de los espacios y garantizar la seguridad y el bienestar del cuerpo de Pompièrs en estos parques.

El proyecto de mejora de la funcionalidad del parque de Les, dotado de un presupuesto de 72.000 euros, contempla la reparación y repintado de la fachada externa del edificio, la sustitución de la instalación eléctrica y la iluminación interior, y la adecuación del ático, donde también se construirá un nuevo baño y se instalarán radiadores.

Por otro lado, con el proyecto de mejora de la cobertura del parque de Bossòst, en el que se invertirán 56.000 euros, se llevará a cabo la impermeabilización y la renovación del pavimento de las terrazas, la retirada de la pizarra del tejado y su sustitución y renovación.

El Conselh Generau farà obres de millora als parcs de Pompièrs de Les i Bossòst

Es duran a terme una sèrie d’actuacions necessàries per a millorar la funcionalitat dels espais i garantir la seguretat i el benestar del cos de Pompièrs en aquests parcs.

El Conselh Generau d’Aran ha aprovat els projectes de millora dels parcs de Pompièrs de Les i de Bossòst, que necessiten una sèrie d’actuacions per a augmentar la funcionalitat dels espais i garantir la seguretat i el benestar del cos de Pompièrs en aquests parcs.

El projecte de millora de la funcionalitat del parc de Les, dotat d’un pressupost de 72.000 euros, contempla la reparació i repintat de la façana externa de l’edifici, la substitució de la instal·lació elèctrica i la il·luminació interior, i l’adequació de l’àtic, on també es construirà un nou bany i s’instal·laran radiadors.

D’altra banda, amb el projecte de millora de la cobertura del parc de Bossòst, en el qual s’invertiran 56.000 euros, es durà a terme la impermeabilització i la renovació del paviment de les terrasses, la retirada de la pissarra de la teulada i la seva substitució i renovació.

Info: Conselh Generau d’Aran