Era sindica d’Aran, Maria Vergés, e er alcalde de Bossòst, Amador Marqués, s’an adreçat aguest viatge ath secretari d’Estat de Seguretat, Rafael Pérez Ruiz.

Eth govèrn de França barrèc de manèra unilaterau eth pas termierèr deth Portilhon eth passat dia 6 de gèr entàs 20 ores per un periòde indeterminat. A despiet de qu’a dia d’aué se pòt trauessar era frontèra entre es dus païsi per Mèles-Pònt de Rei, eth Portilhon ei eth pas que garantís un fluxe diari e abituau entre francesi e aranesi.

Aguest barrament cause prejudicis a totes es persones que cada dia s’an de desplaçar tà França per motius laboraus, ja qu’ara an mieja ora mès de trajècte, mès de 60 km, e tanben hè mau tara nòsta economia e societat pr’amor des relacions comerciaus, sanitàries e familiaus damb es territòris vesins francesi.

Dauant d’aguesta situacion persistenta, aguesti darrèri dies era sindica d’Aran, Maria Vergés, amassa damb er alcalde de Bossòst, Amador Marqués, an tornat a enviar ua missiva a on solliciten era dubèrta d’aguesta frontèra, e aguest viatge l’ac an hèt a arribar, ath secretari d’Estat de Seguretat, Rafael Pérez Ruiz.

Eth passat 26 de junh, era sindica d’Aran e eth baile de Bossòst ja envièren ua carta tara Préfecture e Sous-préfecture dera Haute Garonne, e ua auta missiva eth 4 de junhsèga tath secretari d’Estat entara Union Europèa. Aguest reïterat enviament de cartes respon ara preocupacion e incomprension des dus representants dauant d’aguesta situacion pr’amor que diuèrsi punts consideradi segondaris dera frontèra francoespanhòla s’an daurit a excepcion deth Portilhon.

Eth govèrn d’Aran non desistirà ena demana de restituïr era circulacion en aguesta importanta via tara gent deth nòste territòri e agotarà totes es vies diplomatiques entà artenher-ne era dubertura.

El Gobierno de Aran insiste en la petición de la apertura del Portilhon

La síndica de Aran, Maria Vergés, y el alcalde de Bossòst, Amador Marqués, se han dirigido esta vez al secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez Ruiz.

El gobierno de Francia cerró de manera unilateral el paso fronterizo del Portilhon el pasado día 6 de enero a las 20h00 por un periodo indeterminado. A pesar de que a día de hoy, se puede atravesar la frontera entre los dos países por Mèles-Pont de Rey, el Portilhon es el paso que garantiza un flujo diario y habitual entre franceses y araneses.

Este cierre causa prejuicios a todas las personas que cada día se tienen que desplazar a Francia por motivos laborales, ya que ahora tienen media hora más de trayecto, más de 60 km, y también hace daño a nuestra economía y sociedad además de las relaciones comerciales, sanitarias y familiares con los territorios vecinos franceses.

Ante esta situación persistente, estos últimos días la síndica de Aran, Maria Vergés, con el alcalde de Bossòst, Amador Marqués, han vuelto a enviar una misiva donde solicitan la apertura de esta frontera, y esta vez la han hecho llegar, al secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez Ruiz.

El pasado 26 de junio, la síndica de Aran y el alcalde de Bossòst ya mandaron una carta a la Préfecture y Sous-préfecture de la Haute Garonne, y otra misiva el 4 de julio al secretario de Estado por la Unión Europea. Este reiterado envío de cartas responde a la preocupación e incomprensión de los dos representantes ante esta situación ya que varios puntos considerados secundarios de la frontera franco-española se han abierto excepto el Portilhon.

El gobierno de Aran no desistirá en la petición de restituir la circulación en esta importante carretera para la gente de nuestro territorio y agotará todas las vías diplomáticas para conseguir la apertura.

El Govern d’Aran insisteix en la petició de l’obertura del Portilhon

La síndica d’Aran, Maria Vergés, i l’alcalde de Bossòst, Amador Marquès, s’han adreçat aquesta vegada al secretari d’Estat de Seguretat, Rafael Pérez Ruiz.

El govern de França va tancar de manera unilateral el pas fronterer del Portilhon el passat dia 6 de gener a les 20h00 per un període indeterminat. Malgrat que a dia d’avui es pot travessar la frontera entre els dos països per Mèles-Pont de Rei, el Portilhon és el pas que garanteix un fluxe diari i habitual entre francesos i aranesos.

Aquest tancament causa prejudicis a totes les persones que cada dia s’han de desplaçar per França per motius laborals, ja que ara tenen mitja hora més de trajecte, més de 60 km, i també fa mal per la nostra economia i societat a més de les relacions comercials, sanitàries i familiars amb els territoris veïns francesos.

Davant d’aquesta situació persistent, aquests últims dies la síndica d’Aran, Maria Vergés, amb l’alcalde de Bossòst, Amador Marquès, han tornat a enviar una missiva on sol·liciten l’obertura d’aquesta frontera, i aquesta vegada ho han fet arribar, al secretari d’Estat de Seguretat, Rafael Pérez Ruiz.

El passat 26 de juny, la síndica d’Aran i l’alcalde de Bossòst ja van enviar una carta per la Préfecture i Sous-préfecture de l’Haute Garonne, i una altra missiva el 4 de juliol al secretari d’Estat per la Unió Europea. Aquest reiterat enviament de cartes respon a la preocupació i incomprensió dels dos representants davant d’aquesta situació ja que diversos punts considerats secundaris de la frontera francoespanyola s’han obert excepte el Portilhon.

El govern d’Aran no desistirà en la demanda de restituir la circulació en aquesta important carretera per la gent del nostre territori i esgotarà totes les vies diplomàtiques per aconseguir-ne l’obertura.

Info: Conselh Generau d’Aran