Eth sindic d’Aran a hèt a arribar ath president Torra e as conselhères de Salut e d’Agricultura era sua preocupacion deuant des rèptes e problematiques qu’afronte Aran en airaus coma era lengua, era sanitat e eth desvolopament rurau, e les a emplaçat a trabalhar de manèra conjunta e urgenta damb eth Conselh Generau d’Aran entà trobar solucions.

Eth sindic d’Aran, Francés Boya, s’a dirigit per carta ath president dera Generalitat de Catalunya, Quim Torra, era conselhèra de Salut, Alba Vergés, e era conselhèra d’Agricultura, Ramaderia, Pesca e Alimentacion, Teresa Jordà, entà sollicitar-les que se solucionen ahèrs primordiaus entà Aran.

Era passada setmana ère prevista ua trobada entre eth sindic d’Aran e eth president dera Generalitat entà tractar, per un costat, era situacion der aranés e es politiques lingüistiques que s’amien a tèrme per part dera Generalitat de Catalunya e eth Conselh Generau d’Aran, e per un aute costat, d’auti ahèrs relacionadi damb er autogovèrn d’Aran e “sus es qu’ei de vitau importància trabalhar-i urgentament entà solucionar-les”, segontes afirme eth sindic d’Aran. Totun, aguesta amassada, a estat desconvocada peth president Torra e trasladada ath mes de seteme.

Eth sindic d’Aran a expausat ena sua missiva “era complèxa situacion que trauèsse era sanitat aranesa e es rèptes qu’a d’encarar, coma era dificultat de fixar professionaus en territòri, o coma eth sòn infrafinançament, que se manten en chifres similars as de 2009 a despièch d’auer-se incrementat es servicis qu’aufrís

D’un aute costat, eth sindic d’Aran a demanat per escrit ara conselhèra de Salut dera Generalitat era creacion, de forma urgenta, d’ua taula de coordinacion e trabalh entre eth departament de Salut e eth Conselh Generau d’Aran entà tractar sus es qüestions qu’agen a veir damb era sanitat aranesa de govèrn a govèrn.

En aguest sens, eth sindic d’Aran a expausat ena sua missiva “era complèxa situacion que trauèsse era sanitat aranesa e es rèptes qu’a d’encarar, coma era dificultat de fixar professionaus en territòri, o coma eth sòn infrafinançament, que se manten en chifres similars as de 2009 a despièch d’auer-se incrementat es servicis qu’aufrís e a despièch qu’eth mantenement d’aguest finançament a anat en base a qu’eth Conselh Generau non creishe en recorsi”, e hig que: “era pandemia dera COVID-19 a metut de manifèst qu’era Val d’Aran, fòrtament castigada per aguesta crisi, a patit mès encara pera manca de recorsi, tant professionaus coma economics e, de cara a possibles rebròts, auem de solucionar aguesta situacion çò de mès lèu possible”.

Per aguesti motius, s’a demanat ara conselhèra Vergés materializar e formalizar diuèrsi punts e acòrds entre eth departament de Salut e eth Conselh Generau de forma inmediata e abordar de forma definitiva er infrafinançament qu’aguesta competéncia patís.

En çò que hè ara missiva dirigida ara conselhèra d’Agricultura, Ramaderia, Pesca e Alimentacion, eth sindic d’Aran a manifestat era precaria situacion deth sector ramadèr, era desaparicion dera activitat agricola e eth besonh d’incentivar aguestes activitats tant basiques entà Aran. Tanben a trasladat era sua preocupacion pera situacion des bòsqui deth territòri, pr’amor que, segontes afirme: “en aguesti ans era politica forestau a estat escassa per rasons d’insufisença deth marc competenciau donc, se ben era competéncia ei deth Conselh Generau d’Aran, non i a cap assignacion economica entà hèr-ne era gestion” e hig que: “ua situacion similara patís un airau tant transcendentau coma eth desvolopament rurau, sus eth qu’eth govèrn d’Aran vò ua gestion de proximitat entà assomir bèri rèptes fonamentaus entath territòri”.

Eth sindic d’Aran a demanat formalizar ua amassada damb era conselhèra Jordà quan era situacion sigue mès favorabla, entà estudiar e apregondir en çò qu’establís er article 64 dera Lei de Regim Especiau d’Aran, que decrète qu’eth Conselh Generau exercís competéncies en matèria de promocion deth desvolopament e proteccion deth miei rurau, agricultura, ramaderia, profitament forestau e productes artesanaus dera industria agroalimentària.

El sindic d’Aran se dirige al presidente de la Generalitat para solucionar asuntos primordiales para Aran en ámbitos como la lengua, la sanidad y el desarrollo rural

El sindic d’Aran ha hecho llegar al presidente Torra y a las consejeras de Salud y de Agricultura su preocupación ante los retos y problemáticas que afronta Aran en ámbitos como la lengua, la sanidad y el desarrollo rural, y les ha emplazado a trabajar de manera conjunta y urgente con el Conselh Generau d’Aran para encontrar soluciones.

El sindic d’Aran, Francés Boya, se ha dirigido por carta al presidente de la Generalitat, Quim Torra, la consejera de Salud, Alba Vergés, y la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Teresa Jordà, para solicitarles que se solucionen asuntos primordiales para Aran.

La pasada semana estaba prevista una reunión entre el sindic d’Aran y el presidente de la Generalitat para tratar, por un lado, la situación del aranés y las políticas lingüísticas que se llevan a cabo entre la Generalitat de Catalunya y el Conselh Generau d’Aran, y, por otro lado, otros asuntos relacionados con el autogobierno de Aran y “sobre los que es de vital importancia trabajar urgentemente para buscarles solución”, afirma el sindic d’Aran. Sin embargo, esta reunión fue desconvocada por el presidente Torra y trasladada al mes de septiembre.

El sindic d’Aran ha expuesto en su misiva “la compleja situación que atraviesa la sanidad aranesa y los retos que ha de encarar, como la dificultad de fijar profesionales en el territorio, o como su infrafinanciación, que se mantiene en cifras similares a las de 2009 a pesar de haberse incrementado los servicios que ofrece

Por otro lado, el sindic d’Aran ha pedido por escrito a la consejera de Salud de la Generalitat la creación, de forma urgente, de una mesa de coordinación y trabajo entre el departamento de Salud y el Conselh Generau d’Aran para tratar las cuestiones que tengan a ver con la sanidad aranesa de gobierno a gobierno.

En este sentido, el sindic d’Aran ha expuesto en su misiva “la compleja situación que atraviesa la sanidad aranesa y los retos que ha de encarar, como la dificultad de fijar profesionales en el territorio, o como su infrafinanciación, que se mantiene en cifras similares a las de 2009 a pesar de haberse incrementado los servicios que ofrece y a pesar de que el mantenimiento de esta financiación ha ido en base a que el Conselh Generau no creciese en recursos”, y añade que: “la pandemia del COVID-19 ha puesto de manifiesto que la Val d’Aran, fuertemente castigada por esta crisis, ha sufrido más todavía por la falta de recursos, tanto profesionales como económicos y, de cara a posibles rebrotes, tenemos que solucionar esta situación lo antes posible”.

Por estos motivos, se ha pedido a la consejera Vergés materializar y formalizar distintos puntos y acuerdos entre el departamento de Salud y el Conselh Generau de forma inmediata y abordar de forma definitiva la infrafinanciación que sufre esta competencia.

En lo referente a la misiva dirigida a la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, el sindic d’Aran ha manifestado la precaria situación del sector ganadero, la desaparición de la actividad agrícola y la necesidad de incentivar estas actividades tan básicas para Aran. También ha trasladado su preocupación por la situación de los bosques del territorio, puesto que, según afirma: “en estos años la política forestal ha sido escasa por razones de insuficiencia del marco competencial pues, si bien la competencia es del Conselh Generau d’Aran, no hay ninguna asignación económica para llevar a cabo su gestión” y añade que: “una situación similar sufre un ámbito tan trascendental como el desarrollo rural, sobre el que el gobierno de Aran quiere una gestión de proximidad para asumir algunos retos fundamentales para el territorio”.

El sindic d’Aran ha pedido formalizar una reunión con la consejera Jordà cuando la situación sea más favorable, para estudiar y profundizar en lo que establece el artículo 64 de la Ley de Régimen Especial de Aran, que decreta que el Conselh Generau ejerce competencias en materia de promoción del desarrollo y protección del medio rural, agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal y productos artesanales de la industria agroalimentaria.

El sindic d’Aran es dirigeix al president de la Generalitat per a solucionar assumptes primordials per a l’Aran en àmbits com la llengua, la sanitat i el desenvolupament rural

El sindic d’Aran ha fet arribar al president Torra i a les conselleres de Salut i d’Agricultura la seva preocupació davant els reptes i problemàtiques que afronta Aran en àmbits com la llengua, la sanitat i el desenvolupament rural, i els ha emplaçat a treballar de manera conjunta i urgent amb el Conselh Generau d’Aran per a trobar solucions

El sindic d’Aran, Francés Boya, s’ha dirigit per carta al president de la Generalitat, Quim Torra, la consellera de Salut, Alba Vergés, i la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Teresa Jordà, per a sol·licitar-los que se solucionin assumptes primordials per a l’Aran.

La passada setmana estava prevista una reunió entre el sindic d’Aran i el president de la Generalitat per a tractar, d’una banda, la situació de l’aranès i les polítiques lingüístiques que es duen a terme entre la Generalitat de Catalunya i el Conselh Generau d’Aran, i, d’altra banda, altres assumptes relacionats amb l’autogovern d’Aran i “sobre els quals és de vital importància treballar urgentment per a solucionar-los”, afirma el sindic d’Aran. No obstant això, aquesta reunió, a causa de la situació actual de la COVID-19 a Barcelona, ha estat desconvocada, “però he demanat al president Torra que la reprenguem tan aviat com les circumstàncies ho permetin”, afegeix Boya.

El sindic d’Aran ha exposat en la seva missiva “la complexa situació que travessa la sanitat aranesa i els reptes que ha d’encarar, com la dificultat de fixar professionals al territori, o com el seu infrafinançament, que es manté en xifres similars a les de 2009 malgrat haver-se incrementat els serveis que ofereix

D’altra banda, el sindic d’Aran ha demanat per escrit a la consellera de Salut de la Generalitat la creació, de manera urgent, d’una taula de coordinació i treball entre el departament de Salut i el Conselh Generau d’Aran per a tractar les qüestions que tinguin a veure amb la sanitat aranesa de govern a govern.

En aquest sentit, el sindic d’Aran ha exposat en la seva missiva “la complexa situació que travessa la sanitat aranesa i els reptes que ha d’encarar, com la dificultat de fixar professionals al territori, o com el seu infrafinançament, que es manté en xifres similars a les de 2009 malgrat haver-se incrementat els serveis que ofereix i malgrat que el manteniment d’aquest finançament ha anat a costa de que el Conselh Generau no creixés en recursos”, i afegeix que: “la pandèmia de la COVID-19 ha posat de manifest que la Val d’Aran, fortament castigada per aquesta crisi, ha patit més encara per la falta de recursos, tant professionals com econòmics i, de cara a possibles rebrots, hem de solucionar aquesta situació el més aviat possible”.

Per aquests motius, s’ha demanat a la consellera Vergés materialitzar i formalitzar diferents punts i acords entre el departament de Salut i el Conselh Generau de manera immediata i abordar de manera definitiva l’infrafinançament que pateix aquesta competència.

Referent a la missiva dirigida a la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, el sindic d’Aran ha manifestat la precària situació del sector ramader, la desaparició de l’activitat agrícola i la necessitat d’incentivar aquestes activitats tan bàsiques per a l’Aran. També ha traslladat la seva preocupació per la situació dels boscos del territori, ja que, segons afirma: “en aquests anys la política forestal ha estat escassa per raons d’insuficiència del marc competencial perquè, si bé la competència és del Conselh Generau d’Aran, no hi ha cap assignació econòmica per a dur a terme la seva gestió” i afegeix que: “una situació similar pateix també un àmbit tan transcendental com el desenvolupament rural, sobre el que el govern d’Aran vol una gestió de proximitat per a assumir alguns reptes fonamentals per al territori”.

El sindic d’Aran ha demanat formalitzar una reunió amb la consellera Jordà quan la situació sigui més favorable, per a estudiar i aprofundir en el que estableix l’article 64 de la Llei de Règim Especial d’Aran, que decreta que el Conselh Generau exerceix competències en matèria de promoció del desenvolupament i protecció del medi rural, agricultura, ramaderia, aprofitament forestal i productes artesanals de la indústria agroalimentària.

Info: Conselh Generau d’Aran