Er Ajuntament de Naut Aran amassa damb es sues EMD’s an amiat a tèrme ua accion entà qu’es vesins e visitants dera Val d’Aran poguen recórrer eth municipi e conéisher es lòcs d’interès e mès emblematics de toti es sòns pòbles gràcies a ua sèrie d’enigmes qu’auràn de resòlver.

Entà poder participar, calerà escanejar eth còdi “QR” que serà plaçat ena sedença dera oficina de torisme de Salardú o enes bars, restaurants e hotèls des poblacions, entà atau començar eth jòc. A trauès d’aguest prumèr còdi, eth jogador aurà ua immersion totau en ua istòria restacada damb cada localizacion e qu’auançarà e en tot descorbir a mesura que progresse.

Es tematiques seràn totauments variades era foncion deth pòble en qué se jògue: en cas d’Arties se diderà “er origen deth Taro”; en Bagergue “eth contrabandista de Bagergue”; en Garòs “Mandronius, eth gigant de Garòs”; en Gessa “camin der exili”; en Salardú “eth setge de Salardú”, e en Unha “eth secrèt d’Unha”.

Pròximament, tanben s’abilitaràn espacis coma aguesti en Tredòs e eth nuclèu agregat de Baqueira.

Eth baile de Naut Aran, Cesar Ruiz-Canela, explique que “gràcies ad aguesti enigmes, es nòsti vesins e visitants poderàn descorbir cornèrs unics des nòstes poblacions d’ua forma divertida e unica. Damb aguesta aplicacion, generam un nau atractiu toristic entà totes es epòques der an”.

Aguesta experiéncia ei pensada entà que poguen jogar es familhes amassa e víuer d’ua forma diferenta era estada ena zòna de Naut Aran. Dera madeisha manèra, un d’aguesti jòcs ei pensat mès que mès entà mainatges, coma ei eth cas d’Unha, qu’a arrecebut dejà fòrça bones critiques.

Era durada des enigmes variarà era foncion dera rapidesa des participaires, mès rondarà des 60 as 90 menutes e se poderà trapar en aranés, castelhan, catalan e francés. A dia d’aué dejà se pòt jogar en toti es pòbles a excepcion de Tredòs e Baqueira pr’amor qu’es trabalhs de programacion dera aplicacion non an finalizat.

Naut Aran impulsa una nueva forma de descubrir sus pueblos mediante un código “QR”

El Ayuntamiento de Naut Aran junto con sus EMD’s han llevado a cabo una acción con la que los vecinos y visitantes del Valle de Aran podrán recorrer el municipio y conocer los lugares de interés y más emblemáticos de todos sus pueblos gracias a una serie de enigmas que tendrán que resolver.

Para poder participar, se tendrá que escanear el código ‘QR’ que estará en la oficina de turismo de Salardú o en los bares, restaurantes y hoteles de las poblaciones, para así empezar el juego. A través de ese primer código, el jugador tendrá una inmersión total en una historia relacionada con cada lugar y que irá avanzando y descubriendo a medida que progrese.

Las temáticas serán totalmente variadas en función del pueblo en el que se juegue: en el caso de Arties se llamará “el origen deth Taro”; en Bagergue “el contrabandista de Bagergue”; en Garòs “Mandronius el gigante de Garòs”; en Gessa “camino del exilio”; en Salardú “el asedio de Salardú” y en Unha “el secreto de Unha”.

Próximamente también se habilitarán espacios como estos en Tredòs y el núcleo agregado de Baqueira.

El alcalde de Naut Aran, Cesar Ruiz-Canela, explica que “gracias a estos enigmas, nuestros vecinos y visitantes podrán descubrir rincones únicos de nuestras poblaciones de una forma divertida y única.  Con esta aplicación, generamos un nuevo atractivo turístico en todas las épocas del año”.

Esta experiencia está pensada para que puedan jugar las familias juntas y vivir de una forma diferente la estancia en la zona de Naut Aran. De la misma manera, uno de estos juegos está pensado especialmente para niños, como es el caso de Unha, que ya ha recibido muy buenas críticas.

La duración de los enigmas variará en función de la destreza de los participantes, pero rondará de media de los 60 a los 90 minutos y se podrá encontrar en aranés, castellano, catalán y francés. A día de hoy ya se puede jugar en todos los pueblos excepto en Tredòs y Baqueira ya que se están acabando los trabajos de programación de la aplicación.

Naut Aran impulsa una nova forma de descobrir els seus pobles mitjançant un codi “QR”

L’Ajuntament de Naut Aran juntament amb les seves EMD’s han dut a terme una acció amb què els veïns i visitants de la Val d’Aran podran recórrer el municipi i conèixer els llocs d’interès i més emblemàtics de tots els seus pobles gràcies a una sèrie d’enigmes que hauran de resoldre.

Per poder participar, s’haurà d’escanejar el codi ‘QR’ que estarà a l’oficina de turisme de Salardú o als bars, restaurants i hotels de les poblacions, per així començar el joc. A través d’aquest primer codi, el jugador tindrà una immersió total en una història relacionada amb cada localització i que anirà avançant i descobrint a mesura que progressi.

Les temàtiques seran totalment variades en funció del poble en què es jugui: en el cas d’Arties es dirà “l’origen deth Taro”; a Bagergue “el contrabandista de Bagergue”; a Garòs “Mandronius el gegant de Garòs”; a Gessa “camí de l’exili”; a Salardú “el setge de Salardú” i a Unha “el secret d’Unha”.

Pròximament també s’habilitaran espais com aquests a Tredòs i el nucli agregat de Baqueira.

L’alcalde de Naut Aran, Cesar Ruiz-Canela, explica que “gràcies a aquests enigmes, els nostres veïns i visitants podran descobrir racons únics de les nostres poblacions d’una forma divertida i única. Amb aquesta aplicació, generem un nou atractiu turístic per totes les èpoques de l’any”.

Aquesta experiència està pensada perquè puguin jugar les famílies juntes i viure d’una forma diferent l’estada a la zona de Naut Aran. De la mateixa manera, un d’aquests jocs està pensat especialment per a nens, com és el cas d’Unha, que ja ha rebut molt bones crítiques.

La durada dels enigmes variarà en funció de la destresa dels participants, però rondarà dels 60 als 90 minuts i es podrà trobar en aranès, castellà, català i francès. A dia d’avui ja es pot jugar en tots els pobles excepte a Tredòs i Baqueira ja que s’estan acabant els treballs de programació de l’aplicació.

Info: Ajuntament de Naut Aran