El Departament de Cultura ha presentat els resultats de l’Enquesta d’usos lingüístics 2018 a les Terres de Ponent, l’Alt Pirineu i l’Aran.

El 83,3% de la població adulta de l’Aran entén l’aranès, el 73,5% el sap llegir, el 60% el sap parlar i el 45,8% el sap escriure. Els coneixements d’aranès augmenten des del 2008 sobretot en l’habilitat de llegir (14 punts) i escriure (11 punts). Creix també el percentatge de població que sap parlar l’aranès (3,2 punts) i que l’entén (5,1 punts).

Aquests són alguns dels resultats principals de l’Enquesta d’usos lingüístics de la població a Ponent, l’Alt Pirineu i l’Aran presentats per la directora general de Política Lingüística, Ester Franquesa, i la sociòloga de la Direcció General Anna Torrijos el passat 9 d’octubre.

La mostra teòrica és de 456 enquestes corresponents a un univers de 8.612 persones de 15 anys o més.

L’aranès a l’Aran. Context demogràfic

D’acord amb el Padró municipal d’habitants de 2018, la població de la Val d’Aran és de 9.983 persones, de les quals 3.678 han nascut a la Val d’Aran (36,8%), 2.090 a la resta de Catalunya (20,9%), 2.111 a la resta de l’Estat (21,1%) i 2.104 a l’estranger (21,1%).

La població analitzada per l’EULP a la Val d’Aran és la de 15 anys i més. Es tracta de 8.567 persones i representen el 85,8% del total de la població de la Val d’Aran. Pel que fa la composició per lloc de naixement, la població de 15 anys i més presenta menys proporció de nadius de Catalunya (53,6%) i més proporció de nascuts a la resta de l’Estat (23,3%) i a l’estranger (23,1%).

Coneixements d’aranès

El 2018 el 83,3 % de la població adulta entèn l’aranès, el 73,5 % el sap llegir, el 60 % el sap parlar i el 45,8 % el sap escriure. Els coneixements d’aranès augmenten des del 2008 sobretot pel que fa l’habilitat de llegir (14 punts) i escriure (11 punts). Augmenta també el percentatge de població que sap parlar l’aranès (3,2 punts) i la que entén l’aranès (5,1 punts).

També augmenta la població que té coneixements d’aranès en nombres absoluts. Els increments en el període 2008-2018 són del 5,1 % en la població que entén l’aranès, un 3,2 % en la que el sap parlar, un 14,1 % en la que el sap llegir i un 11 % en la que el sap escriure.

Coneixements d’aranès per grups d’edat

L’ increment de coneixements d’aranès és molt notable entre la població de 15 a 29 anys de l’Aran que superen el 70 % en totes les habilitats: el 90,6 % entén l’aranès, el 75,2 % el sap parlar, el 87,4 % el sap llegir i el 72,2 % el sap escriure. A més, és en aquest grup d’edat on els percentatges han augmentat més des de 2013 (entre 11 i 20 punts). El segon grup d’edat amb uns coneixements més elevats és el de 65 anys o més (el 86,7 % l’entén, el 67,9 % el sap parlar, el 78 % el sap llegir), a excepció de l’habilitat d’escriure que obté el percentatge més baix (34,8 %).

L’ increment de coneixements d’aranès és molt notable entre la població de 15 a 29 anys de l’Aran que superen el 70 % en totes les habilitats: el 90,6 % entén l’aranès, el 75,2 % el sap parlar, el 87,4 % el sap llegir i el 72,2 % el sap escriure

L’occità aranès és llengua inicial del 21,4% de la població de la Val d’Aran, el català ho és per al 16,3%, el castellà per al 37,7%, el 17% té altres llengües inicials i el 6,9% altres combinacions de llengües. Hi ha més població que té l’aranès com a llengua d’identificació que no pas la que la té com inicial (24,7%).

El 19,7% té l’occità aranès com a llengua habitual, el 15,3% el català i el 44,9% el castellà. El percentatge de persones que tenen el castellà com a llengua habitual és més gran que no pas els que el tenen com a llengua inicial i d’identificació. Disminueix el percentatge d’altres llengües respecte la llengua inicial i d’identificació i augmenta la combinació de llengüe que inclou la combinacions d’aranès, català i castellà.

El percentatge de persones que tenen l’aranès com a llengua habitual ha augmentat respecte el 2013 (2 punts percentuals). El percentatge de persones que tenen el castellà com a llengua habitual ha disminuït 10 punts percentuals i ha augmentat 11 punts les persones que tenen altres combinacions de llengua entre les quals hi ha combinacions de català, castellà i aranès.

Els coneixements de català a l’Alt Pirineu i Aran els més alts de Catalunya

En relació a la resta de territoris, les demarcacions territorials amb població amb uns coneixements més alts de català (per sobre del 84% de saber parlar i 69% de saber escriure) són l’Alt Pirineu i Aran, les Comarques Centrals, les Terres de l’Ebre, les Comarques Gironines, el Penedès i Ponent. En segon terme, encara amb uns coneixements per sobre la mitjana catalana (81% saber parlar i 65% saber escriure) hi ha el Camp de Tarragona. Els territori amb coneixements per sota la mitjana és l’àmbit metropolità (78,4% de saber parlar i 61,8% saber escriure).

L’Enquesta d’usos lingüístics de la població de Catalunya 2018 (EULP) és una activitat estadística oficial integrada en el Programa anual d’actuació estadística 2018, en desplegament de la Llei del pla estadístic de Catalunya 2017-2020. Els organismes responsables de l’Enquesta són el Departament de Cultura, a través de la Direcció General de Política Lingüística, i l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). L’EULP significa la consolidació d’una operació estadística sobre la relació entre les llengües i la societat, pròpia del sistema estadístic català, i és molt excepcional en l’àmbit de l’estadística oficial a Espanya i a la Unió Europea, que no disposen d’enquestes sociolingüístiques d’un abast tan important.

L’EULP2018 és la quarta edició. Les altres tres edicions es van fer els anys 2003, 2008 i 2013. Els principals objectius de l’EULP 2018 són obtenir dades sobre els coneixements lingüístics, la identificació lingüística, els usos del català i altres llengües en els diversos espais de relació de la població adulta, observar-ne la seva evolució temporal i la incidència dels canvis sociodemogràfics que està experimentant la població en els darrers anys.

En aquesta edició de l’EULP s’ha consolidat la metodologia de recollida de dades multicanal: a través d’Internet (42,7 %), per telèfon (42 %) i presencialment (15,2 %) i, a més, per tal de tenir representativitat a nivell d’àmbits territorials, en l’edició de 2018 de l’EULP, l’àmbit metropolità s’ha desagregat en vuit subàmbits i l’Alt Pirineu i Aran s’ha subdividit en dos, amb un increment de la mostra que ha passat de 7.500 persones el 2013 a 9.000 persones el 2018. L’àmbit poblacional és la població de 15 anys i més resident en habitatges familiars principals a Catalunya, inclosa en el Registre de la població de Catalunya a 1 de gener del 2018.

Info: Departament de Cultura Generalitat de Catalunya

Foto: Ajuntament de Naut Aran